...
شيخ اسدي
1390/4/29 چهارشنبه   حمیدشیخ اسدی
 
سمت  مدیر کل اموراقتصادی و دارایی کرمان
 
تلفن محل كار  2204312
دورنگار  2224633
 
 
سوابق تحصيلي 
-لیسانس حسابداری از دانشگاه کرمان -فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه کرمان
سوابق كاري 
-مدرس مراکز آموزش عالی ودانشگاهی استان کرمان -رئیس اداره امور اقتصادی ودارایی شهرستان بردسیر -رئیس امور مالیاتی کرمان -معاون درآمدهای مالیاتی ومدیر اداره امور مالیاتی رفسنجان -معاون درآمدهای مالیاتی استان کرمان -مدیر کل امور مالیاتی سیستان بلوچستان -رئیس سازمان امور اقتصادی ودارایی استان کرمان
 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir