...
عباسچیان
1393/7/19 شنبه   ابوالفضل عباسچیان
 
سمت  نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
 
 
 
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir