...
1397/2/16 يكشنبه   علی اصغر عباس زاده
 
سمت  مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی
 
 
 
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir