رهبری
رییس جمهور
دولت
...
مظفري
1390/4/18 شنبه   هاشم مظفری
 
سمت  مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان اردبیل
 
 
 
 
 
سوابق تحصيلي 
- کارشناسی ارشد علوم اقتصاد - دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل
سوابق كاري 
الف) مستخدم رسمی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اردبیل ازسال 1374درمشاغل کارشناس اموراقتصادی وممیز مالیاتی ومسئول آمار اداره کل ، معاون ذیحسابی وذیحساب ادارات مختلف استان ازجمله ثبت اسناد واملاک ، پزشکی قانونی ومحیط زیست ، اداره کل تربیت بدنی ،اداره کل زندانها ، انتقال خون و اداره کل آموزش وپرورش ازسال 1379 ب‌)تدریس دروس مختلف اقتصادی ومالی از سال 1377 درمراکز مختلف علمی ودانشگاهی.
مهارت ها 
•تالیفات وتحقیقات : الف) تالیف کتاب بودجه ریزی دولتی( علمی – کاربردی) درسال 1388 و کتاب مبانی مالیاتی درسال 1387 ب) تحقیق بررسی راههای علمی وعملی افزایش درآمدهای عمومی استان (سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سال 1381) ج) تحقیق بررسی عملکرد تبصره 3 درسال 1374 استان (معاونت اقتصادی) . د) بالغ بر20 مقاله داخلی وخارج از کشور با عناوین مختلف درزمینه های اقتصادی ومالی وعضویت درکارگروهها ومجامع مختلف اقتصادی .

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir