...
بادین
1397/10/3 دوشنبه   مسعود بادین
 
سمت  رئيس هيات مديره و مدير عامل بيمه آسيا
 
 
 
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir