...
1390/5/17 دوشنبه   علی محمدی
 
سمت  نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه
 
تلفن محل كار  7294935-6
دورنگار  7222261
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir