رهبری
رییس جمهور
دولت
...
1390/4/29 چهارشنبه   عادل علیپور
 
سمت  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir