وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مقالاتمقالات
11
چهارشنبه 25 آذر 1394 نقش ذیحسابان در تحقق اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

یکی از روشهای نظام مند و هدفمند مصرف منابع در سازمانها، برنامه ریزی بوده و یکی از انواع مهم آن برنامه ریزی راهبردی است که هدف آن تعریف و تدوین اقدامات، بر اساس راهبردها و اولویت ها، برای تحقق اهداف می باشد.

خوشبختانه این امر مهم در وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال 1392 آغاز گردید که اکنون سال دوم اجرای آن
 می باشد.

مطالب پیش رو در خصوص نقش آفرینی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها و ذیحسابان دستگاههای اجرایی در تحقق برخی از اهداف راهبردی وزارت متبوع و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می باشد.

 

یکی از محورهای چشم انداز وزارت امور اقتصادی و دارایی "پایدار در ایجاد شفافیت و انضباط مالی" است.

ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی" نقش آفرینی در مدیریت کارآمد اقتصادی کشور با مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور، مدیریت نهادهای زیرساختی منتخب ، مدیریت عملیات مالی دولت و نظارت مالی موثر" تبیین شده است.

همچنین هفت اولویت راهبردی وزارت متبوع به شرح ذیل می باشد:

1-    افزایش توان ثروت آفرینی کشور

2-    تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی

3-    ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی

4-    افزایش مشارکت موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری

5-    افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری

6-    توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی

7-    افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فرا سازمانی

 

بر این اساس ماموریت معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به شرح ذیل تدوین گردید:

1-    ارتقاء و توسعه نظام مدیریت مالی و محاسباتی بخش عمومی کشور و شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی و محاسباتی کشور

2-    راهبری حسابداری تعهدی بخش عمومی و تهیه گزارش تلفیقی کلان و ترازنامه دولت

3-    نظارت مالی حرفه ای با رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و صیانت از حقوق بیت المال

4-    نظارت مدرن، موثر و معتبر بر اجرای بودجه سالانه کل کشور و بیشینه سازی درآمدها و منابع عمومی دولت

5-    مولد سازی و مدیریت دارائی ها و اموال دولت

در ادامه با بیان شرح وظایف ذیحسابان و اداره کل نظارت بر ذیحسابیها به اثرگذاری آنها بر برخی
 اولویت های راهبردی وزارت متبوع و نیز برخی اقدام های راهبردی مرتبط با ماموریت معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور پرداخته می شود.

 

شرح وظایف ذیحساب

1-    اعمال نظارت مالی و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت
 (ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور)

2-    نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون وضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها (ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور)

3-    نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی (ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور)

4-    نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور(ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور)

5-    نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها،سپرده ها و اوراق بهادار (ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور)

6-    درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از
هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال های قبل بر اساس آیین نامه ماده 54 قانون محاسبات عمومی کشور

7-    واگذاری تنخواه گردان حسابداری با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی حوزه ماموریت یا مقامات مجاز از طرف آنها به واحدها و مامورینی که به موجب قانون و آیین نامه مربوط مجاز به دریافت تنخواه گردان برای انجام برخی از هزینه ها و مراقب در واریز به موقع آنها هستند (مواد 27 و 54 قانون محاسبات عمومی کشور

8-    تامین اعتبار پس از تطبیق با قوانین و مقررات مربوط (مواد 18 و 50 و 52 و53 قانون محاسبات عمومی کشور)

9-    درخواست وجه از خزانه یا خزانه معین در استان حسب مورد برای انجام هزینه ها و سایر پرداخت های دستگاه اجرایی بر اساس دستورالعمل های مربوط (مواد 22 و 75 قانون محاسبات عمومی کشور)

10-پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تامین اعتبار،تعهد، تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی (18،23،52و53قانون محاسبات عمومی کشور)

11- پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات بر اساس دستورالعمل های مربوط و مراقبت در واریز به موقع آن ( مواد 28-29-53-59-61-60 و 102 قانون محاسبات عمومی کشور)

12- مراقبت و نظارت بر انجام شدن پرداخت ها از طریق حساب های بانکی مجاز و یا طریق دیگری که موجب قوانین ومقررات مجاز شناخته شده است. (ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور)

13-انجام اقدامات لازم در مورد دریافت و تمرکز  وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد به موقع آن به ذینفع با رعایت مقررات مربوط،ضمن نگهداری حساب وجوه مذکور ( مواد 31 و 41 قانون محاسبات عمومی کشور).

14- نظارت بر وصول و ایصال درآمدها و مطالبات دستگاه اجرایی مربوط و نیز مالیات های تکلیفی و سایر کسور قانونی.

15-  درخواست افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز دستگاه اجرایی از خزانه یا خزانه معین در استان حسب مورد (ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور).

16-تایید عامل ذیحساب و امین اموال و اعلام مراقبت برای صدور احکام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرایی (مواد 34 و 36 قانون محاسبات عمومی کشور).

17-تفویض اختیار به معاون ذیحساب و عامل ذیحساب و سایر کارکنان تحت سرپرستی در موارد و حدودی که با رعایت قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی معین خواهد شد.

18-نظارت بر حسن اجرای امور محوله به عامل ذیحساب و امین اموال با توجه به آیین نامه های مربوط

19-اقدام در مورد  واریز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده تا موعد مقرر (قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور).

20-شرکت در جلسات مناقصات، هیئت ترک مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی (مواد 31-83-84-85 قانون محاسبات عمومی کشور).

21-تهیه و ارسال گزارش لازم به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور در مواردی که انجام خرجی به تشخیص ذیحساب بر خلاف قانون و مقررات صورت گرفته باشد (به استناد ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور)

22-اعمال مدیریت بر کلیه امور ذیحسابی.

23-همکاری و پیگیری در زمینه اجرای برنامه های آموزشی به منظور افزایش اطلاعات و تخصص کارکنان امور مالی

24-انجام وظایف محوله از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای مواد 90 و 94 قانون محاسبات عمومی کشور

رئوس کلی شرح وظایف اداره کل نظارت بر ذیحسابیها

1-     انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاههای اجرایی و جابجایی به موقع آنان

2-     مراقبت در تحویل و تحول به موقع سوابق ذیحسابی هنگام جابجایی ذیحسابان

3-     کارشناسی موارد مرتبط با ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور ارسالی از ذیحسابان سراسر کشور

4-     ارائه  نظرهای مشورتی به همکاران ذیحساب

5-     تشکیل جلسات هماهنگی و وحدت رویه ذیحسابان در اداره کل

6-     رسیدگی به اسناد هزینه نهادهای عمومی غیر دولتی در صورت آماده بودن  و اعلام به این اداره کل

7-     مراقبت در ابلاغ به موقع دستورالعمل ها، توصیب نامه هاو...

8-     ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان دستگاههای اجرایی

9-     آموزش مستمر حرفه ای برای ذیحسابان، معاونین ذیحساب و کارشناسان واجد صلاحیت اداره کل برای مشاغل ذیحسابی

10-  مکانیزه نمودن حداکثری همه فعالیت های فوق

 

ارتباط شرح وظایف ذیحسابان و اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها با اهداف و اقدام های راهبردی

با نگاهی به شرح وظایف ذیحسابان و اداره کل نظارت بر ذیحسابان و اهداف و اقدام های راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می توان دریافت:

1-    ذیحسابان دستگاههای اجرایی با نظارت بر وصول و ایصال درآمدها و مطالبات دستگاه های اجرایی مربوط و نیز مالیات های تکلیفی و سایر کسور قانونی سهم دولت، در افزایش توان ثروت آفرینی و تامین مالی پایدار دولت نقش دارند .

2-    اداره کل نظارت بر ذیحسابیها با مراقبت در ابلاغ به موقع دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، تصویب نامه ها و ... و انجام اقداماتی در راستای حداکثر نمودن مکانیزاسیون همه فعالیت های خود و ارتباط آن با سایر فعالیت ها در حوزه خزانه داری در ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی نقش دارد .

3-    ذیحسابان دستگاههای اجرایی از طریق

§        اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی

§        نظارت بر امورمالی و محاسباتی و تنظیم حسابها بر طبق قوانین و مقررات

§        نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور

§        نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی

§        نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها ، سپرده ها و اوراق بهادار

§        دریافت و واگذاری تنخواه گردان

§        تامین اعتبار پس از تطبیق با قوانین و مقررات

§        پرداخت هزینه ها پس از طی مراحل انجام خرج

§        پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت براساس ضوابط و مقررات

§        انجام اقدامات لازم در مورد دریافت و تمرکز سپرده ها و فراهم آوردن موجبات رد آن

§        نظارت بر وصول و ایصال درآمدها و مطالبات دستگاههای اجرایی

§        تایید عامل ذیحساب و امین اموال در دستگاه اجرایی و نظارت بر حسن اجرایی امورمحوله به ایشان

§        اقدام در مورد واریز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده

§        شرکت در جلسات مناقصه ، ترک تشریفات مناقصه و ...

§        تهیه و ارسال گزارش های لازم درخصوص ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور

§        اعمال مدیریت بر کلیه امور ذیحسابی

و همچنین اداره کل نظارت بر ذیحسابیها ازطریق

-        مراقبت در تحویل و تحول به موقع سوابق ذیحسابی هنگام جابجایی ذیحسابان

-        کارشناسی موارد مرتبط با ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور

-        رسیدگی به صورتهای مالی نهادهای عمومی غیر دولتی

-        ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان و معاونین ذیحساب

-        مراقبت در ابلاغ به موقع دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و تصویب نامه ها و ...

در افزایش شفافیت ، سلامت و انضباط مالی ( یکی از راهبردهای اصلی وزارت متبوع )نقش دارند .

4-    ذیحسابان دستگاههای اجرایی از طریق تایید عامل ذیحساب و امین اموال دستگاههای اجرایی و تفویض اختیار مناسب به معاون ذیحساب و عامل ذیحساب و نیز همکاری و پیگیری در زمینه اجرای برنامه های آموزشی به منظور افزایش اطلاعات کارکنان امورمالی، در زمینه توسعه هدفمند سرمایه انسانی نقش آفرینی نموده و همچنین اداره کل نظارت بر ذیحسابیها با برنامه ریزی و اقدام درخصوص برگزاری آموزش مستمر حرفه ای برای ذیحسابان ، معاونین ذیحساب و کارشناسان واجد صلاحیت اداره کل برای مشاغل ذیحسابی و نیز تداوم تشکیل جلسات هماهنگی و وحدت رویه ذیحسابان نقش موثری در تحقق این اولویت خواهد داشت .

5-    اداره کل نظارت بر ذیحسابیها از طریق :

-        مراقبت در تحویل و تحول به موقع سوابق ذیحسابی، هنگام جابجایی ذیحسابان

-        کارشناسی موارد مرتبط با ماده 91 قانون محاسبات عمومی ارسالی از ذیحسابان سراسر کشور

-        ارائه نظرهای مشورتی به همکاران ذیحساب

-        تشکیل جلسات هفتگی هماهنگی وحدت رویه ذیحسابان

-        مراقبت در ابلاغ به موقع دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، تصویب نامه ها و ... ، و همچنین ذیحسابان دستگاه های اجرایی بواسطه انجام وظایف محوله از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 90 و 94 قانون محاسبات عمومی در تحقق اولویت افزایش هم افزایی درون سازمانی موثر خواهند بود .

6-    ذیحسابان دستگاه های اجرایی از طریق :

-        نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها ، سپرده ها و اوراق بهادار

-        درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه

-        درخواست وجه از خزانه

-        مراقبت و نظارت بر انجام شدن پرداختها از طریق حسابهای بانکی مجاز

-        اعمال مدیریت بر کلیه امور ذیحسابی

   و بازنگری در روشهای اجرایی آنها و همکاری با خزانه داری کل در این زمینه ها و همچنین اداره کل نظارت بر ذیحسابیها از طریق تکمیل بانکهای اطلاعاتی خود و ارتباط مناسب آنها با سیستم های خزانه می توانند در تحقق «پیشبرد و استقرار خزانه داری الکترونیک» موثر باشند .

7-    ذیحسابان  دستگاههای اجرایی با اعمال نظارت بر امورمالی و محاسباتی و تنظیم حسابها ، نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی ، نگهداری حساب اموال دولتی، اعمال مدیریت بر کلیه امور ذیحسابی ، و همچنین اداره کل نظارت بر ذیحسابیها از طریق برنامه ریزی و برگزاری آموزش مستمر حرفه ای  برای ذیحسابان و معاون ذیحساب در زمینه استانداردهای حسابداری بخش عمومی ، «راهبری استقرار استانداردهای حسابداری بخش عمومی» توسط وزارت متبوع را تسهیل می نمایند .

8-    ذیحسابان دستگاههای اجرایی از طریق نظارت بر امور مالی و محاسباتی دستگاه های اجرایی ، نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر آنها و اعمال مدیریت بر کلیه امور ذیحسابی در تحقق اولویت « مولد سازی و مدیریت دارائیهای دولت و افزایش اشراف اطلاعاتی به اراضی و املاک دولتی » ایفای نقش می نمایند .

9-    اداره کل نظارت بر ذیحسابیها از طریق

-  جابجایی به موقع ذیحسابان در دستگاههای اجرایی

- مراقبت در تحویل و تحول به موقع سوابق ذیحسابی هنگام جابجایی ذیحسابان

- کارشناس موارد مرتبط با ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور ارسالی از ذیحسابان سراسر کشور

- ارائه نظرهای مشورتی به همکاران ذیحساب در دستگاههای اجرایی

- ارزیابی عملکرد  مدیریتی ذیحسابان دستگاه های اجرایی

- تشکیل جلسات هماهنگی و وحدت رویه ذیحسابان در اداره کل

نقش بسزایی در تحقق هدف « افزایش ضریب اطمینان مالی از طریق گردش ذیحسابان ارزیابی حرفه ای و توانمندسازی آن» دارد .

10-ذیحسابان دستگاه های اجرایی از طریق ساماندهی در انجام امور ذیل :

-        نظارت بر امورمالی و محاسباتی

-        نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها ، سپرده ها و اوراق بهادار

-        درخواست و دریافت تنخواه گردان حسابداری از خزانه

-        واگذاری تنخواه گردان پرداخت

-        درخواست افتتاح حساب های بانکی مورد نیاز دستگاه اجرایی

-        اعمال مدیریت بر کلیه امور ذیحسابی

و همچنین اداره کل نظارت بر ذیحسابیها با اعمال مراقبت و بررسی تحویل و تحول به موقع سوابق ذیحسابی و رسیدگی به صورتهالی مالی نهادهای عمومی غیردولتی می توانند در «ساماندهی کامل حسابهای دولتی» موثر باشند .

به طور خلاصه ارتباط عملکرد ذیحسابان و اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها با اهداف و اقدامات راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور را می توان به شرح جدول ذیل خلاصه نمود:(جدول پیوست)

 

جمع بندی

جدول ارائه شده در خصوص شرح وظایف ذیحسابان دستگاه های اجرایی نقش آنان در نظام مالی و محاسباتی کشور و همچنین در بخش هایی از برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور را به خوبی به تصویر می کشد . لذا مقتضی است ذیحسابان دستگاه های اجرایی ضمن وقوف نسبت به اهمیت جایگاه خود، با افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه به دستگاه های اجرایی و جامعه موجبات ارتقاء ضریب اعتماد جامعه به ویژه مسئولین دستگاه های اجرایی و نظارتی نسبت به حرفه را فراهم نمایند.
فايلها
جدول صفحه 8.xlsx 15.939 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر