اخبار

1395/9/1 دوشنبه

رسیدگی و حسابرسی در چارچوب مفاد برخی از قانون محاسبات عمومی از خزانه معین استان همدان

به منظور رسیدگی و حسابرسی در چارچوب مفاد برخی از قانون محاسبات عمومی از خزانه معین استان همدان ،‌اعم از گزارشهای مالی از عملکرد منابع عمومی و اختصاصی ، عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ،‌سپرده ها ، عملکرد امور بانکی و همچنین پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و بررسی طرح پیاده سازی خزانه داری الکترونیک. 

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^