فايل های مربوط به ریز کسور بیمه تامین اجتماعی
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی مهرماه 1398  آموزش و پرورش  به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی مهرماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی شهریورماه 1398  آموزش و پرورش  به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی شهریورماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی مردادماه 1398  آموزش و پرورش  به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی مردادماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی تیرماه 1398  آموزش و پرورش  به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی تیرماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی خرداد ماه 1398  آموزش و پرورش  به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی خرداد ماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی اردیبهشت ماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی اردیبهشت ماه 1398  آموزش و پرورش  به شرح فایل پیوست
فهرست کسور قانونی تامین اجتماعی  فایل پیوست فروردین 98 آموزش و پرورش
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی فروردین ماه 1398  آموزش و پرورش  به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی فروردین ماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی اسفند ماه 1397  آموزش و پرورش  به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی اسفند ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی بهمن ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی بهمن ماه 1397  آموزش و پرورش  به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی تامین اجتماعی دی ماه 1397  آموزش و پرورش  به شرح فایل پیوست
123456>>>
^