فايل های مربوط به ریز کسور بازنشستگی
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای مردادماه 1398 آموزش و پرورش مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای مردادماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و  دانشگاه های استانی مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای تیرماه 1398 آموزش و پرورش مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای تیرماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و  دانشگاه های استانی مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای خرداد ماه 1398 آموزش و پرورش مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای خرداد ماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و  دانشگاه های استانی مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای اردیبهشت ماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و  دانشگاه های استانی مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای اردیبهشت ماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و  دانشگاه های استانی مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای اردیبهشت ماه 1398 آموزش و پرورش مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای فروردین ماه 1398 آموزش و پرورش مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای فروردین ماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و  دانشگاه های استانی مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای اسفند ماه 1397 آموزش و پرورش مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای اسفند ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و  دانشگاه های استانی مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای بهمن ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و  دانشگاه های استانی مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای بهمن ماه 1397 آموزش و پرورش مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای دی ماه 1397 آموزش و پرورش مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای دی ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و  دانشگاه های استانی مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای آذر ماه 1397 آموزش و پرورش مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای آذر ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و  دانشگاه های استانی مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و مزایای آبان ماه 1397 آموزش و پرورش مشمول بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 86، به شرح فایل پیوست
12345>>>
^