فايل های مربوط به ریز کسور مالیات
پرداخت کسورات قانونی مالیات مهرماه 1398  آموزش و پرورش به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات مهرماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات شهریورماه 1398  آموزش و پرورش به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات شهریورماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات مردادماه 1398  آموزش و پرورش به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات مردادماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات تیرماه 1398  آموزش و پرورش به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات تیرماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات خرداد ماه 1398  آموزش و پرورش به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات خرداد ماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات اردیبهشت ماه 1398  آموزش و پرورش به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات اردیبهشت ماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات فروردین ماه 1398  آموزش و پرورش به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات فروردین ماه 1398دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات اسفند ماه 1397  آموزش و پرورش به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات اسفند ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات بهمن ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات بهمن ماه 1397  آموزش و پرورش به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات دی ماه 1397  آموزش و پرورش به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی مالیات دی ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
12345>>>
^