وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بخشنامه ها
بخشنامه  معاونت نظارت مالی و خزانه داریکل کشور در خصوص  حوالجات سال 97 دستگاههای اجرایی متمرکز
بخشنامه درخصوص موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
در خصوص اصلاح تبصره بند 4 بخشنامه شماره 647444 توسط شورای حقوق و دستمزد 
بخشنامه معاونت نظارت مالی در خصوص ضوابط اجرای بودجه 1398  (ماده 33)
قانون تفسیر جزء(6)بند(ث) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
ابلاغ حق بیمه سال 98 -سازمان بیمه سلامت ایران
در خصوص ابلاغ ضریب حقوق شاغلین و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات 
تصویبنامه -در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی با بدهی همان اشخاص به سازمان مالیاتی کشور
بخشنامه در خصوص اعلام اسامی مشمولین مصوبه - 50 درصد مدت خدمت کارکنان دولت 
بخشنامه در خصوص ماده 2 آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 
بخشنامه در خصوص عقد قرارداد خویش فرمایی و محاسبه و پرداخت کسور بازنشستگی در دوران مرخصی بدون حقوق 
بخشنامه در خصوص ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قرارداد انجام کار معین و ساماندهی و استفاده بهینه از توانمندی های این نیروها در دستگاه های اجرایی 
پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اعضای هیات علمی مامور به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ارسال مشخصات مشمولین دریافت کمک جبرانی جهت پرداخت
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص  اعلام گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه ها و فعالیتهای مصوب سال 97
بخشنامه شماره 54/175268 مورخ 1397/8/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص بخشنامه موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی
بخشنامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص یازدهمین هم اندیشی ذیحسابان دستگاههای اجرایی
بخشنامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص داشبورد پیگیری مکاتبات دارای اقدام مالی از وصول تا اقدام نهایی
بخشنامه -استقرار یا تکمیل سامانه - سیستم حسابداری قیمت تمام شده 
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم
12345678910...>>>