وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بخشنامه ها

بخشنامه در خصوص  بند( و) تبصره( 5) ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور


بخشنامه در خصوص شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه های اجرایی موضوع 18 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 98 کل کشور


بخشنامه در خصوص پوشش تمامی انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

بخشنامه در خصوص تمدید مهلت جذب  اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1397


بخشنامه الزام استفاده از سامانه درخواست وجه الکترونیکی برای وجوه سپرده
شاخص های ارزیابی عملکرد ادارت کل امور اقتصادی و دارایی استان ها 
الحاق یک ماده به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور 

پاسخ استعلام از دیوان محاسبات کشور در خصوص سامانه ستاد


نامه سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص مبنای محاسبه کسور بازنشستگی


بخشنامه در خصوص بهره مندی رزمندگان از امتیازات یک مقطع بالاتر


ابلاغ قانون معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی
بخشنامه معاونت نظارت مالی در خصوص بند ع تبصره 5 قانون بودجه سال 1398- در مورد حسابرسی حکم بند پ ماده 1 ق ر م ت
بخشنامه  معاونت نظارت مالی و خزانه داریکل کشور در خصوص  حوالجات سال 97 دستگاههای اجرایی متمرکز
بخشنامه درخصوص موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
در خصوص اصلاح تبصره بند 4 بخشنامه شماره 647444 توسط شورای حقوق و دستمزد 
بخشنامه معاونت نظارت مالی در خصوص ضوابط اجرای بودجه 1398  (ماده 33)
قانون تفسیر جزء(6)بند(ث) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
ابلاغ حق بیمه سال 98 -سازمان بیمه سلامت ایران
در خصوص ابلاغ ضریب حقوق شاغلین و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات 
تصویبنامه -در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی با بدهی همان اشخاص به سازمان مالیاتی کشور
12345678910...>>>