وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بخشنامه ها
بخشنامه در خصوص اعلام اسامی مشمولین مصوبه - 50 درصد مدت خدمت کارکنان دولت 
بخشنامه در خصوص ماده 2 آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 
بخشنامه در خصوص عقد قرارداد خویش فرمایی و محاسبه و پرداخت کسور بازنشستگی در دوران مرخصی بدون حقوق 
بخشنامه در خصوص ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قرارداد انجام کار معین و ساماندهی و استفاده بهینه از توانمندی های این نیروها در دستگاه های اجرایی 
پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اعضای هیات علمی مامور به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ارسال مشخصات مشمولین دریافت کمک جبرانی جهت پرداخت
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص  اعلام گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه ها و فعالیتهای مصوب سال 97
بخشنامه شماره 54/175268 مورخ 1397/8/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص بخشنامه موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی
بخشنامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص یازدهمین هم اندیشی ذیحسابان دستگاههای اجرایی
بخشنامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص داشبورد پیگیری مکاتبات دارای اقدام مالی از وصول تا اقدام نهایی
بخشنامه -استقرار یا تکمیل سامانه - سیستم حسابداری قیمت تمام شده 
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم
بخشنامه -موضوع تعیین تکلیف احداث خرید و یا اجاره ساختمان اداری 
بخشنامه -اجرای بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم تبصره 20 و پیوست شماره چهار بخش اول قانون بودجه سال 97 

بخشنامه اداره کل خزانه در خصوص وجوه فاقد مشخصات


بخشنامه در خصوص تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 54036 ت55413ﻫ مورخ 1397430 آیین‌نامه اجرایی بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور


فهرست مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی که مجوز خود را از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور دریافت نموده اند 
نصاب معاملات موضوع ماده 22 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی 
بخشنامه  معاونت نظارت مالی و خزانه داریکل کشور در خصوص حوالجات سال 96
بخشنامه  معاونت نظارت مالی و خزانه داریکل کشور در خصوص ضوابط اجرایی سال 1397 
12345678910...>>>