وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
آیین نامه های قانون خدمات کشوری
در خصوص نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق شاغلین 

اصلاح ماده (4) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور


آیین نامه اجرایی بند (ی)تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور


آيين نامه اجرايي بند(ج)  و  تبصره (2) ماده (54)  قانون مديريت خدمات كشوري
نامه رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران در خصوص ماده 56 قانون برنامه پنجم توسعه
دستور العمل اجرايي ارزيابي عملكرد كارمندان
دستورالعمل ماده(69)قانون مديريت خدمات كشوري

ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه هاي جدول حق شغل

آيين نامه اجرايي ماده (73) قانون مديريت خدمات كشوري

آيين نامه اجرايي ماده (40)قانون مديريت خدمات كشوري
دستور العمل نحوه پرداخت فوق العاده كارايي و عملكرد

دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده بهره وري(موضوع ماده 64 قانون مديريت خدمات كشوري)
مصوبات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در خصوص جداول امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و نحوه تطبيق كارمندان با جداول مذكور و دستورالعمل بند (9)ماده (86) همان قانون ودستورالعمل پرداخت كمكهاي رفاهي كارمندان دولت
آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون  مديريت خدمات كشوري
آيين نامه اجرايي مواد (81) و (82) قانون مديريت خدمات كشوري
آيين نامه اجرايي بند (3)ماده(48)قانون مديريت خدمات كشوري
آيين نامه اجرايي بند (ج)و تبصره (2)ماده (54)قانون مديريت خدمات كشوري
آيين نامه اجرايي ماده(24)قانون مديريت خدمات كشوري
آيين نامه اجرايي بند (ط)ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري
12>>>