وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
دستورالعملها
دستورالعملها
اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
دستورالعمل اجرایی  بند( الف) ماده(6) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ابلاغی صندوق بازنشستگی کشوری

پاسخ استعلام از دیوان محاسبات کشور در خصوص سامانه ستاد


نامه سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص مبنای محاسبه کسور بازنشستگی


ابلاغ حق بیمه سال 98 -سازمان بیمه سلامت ایران
دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1397 پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1398
دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری 
شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی موضوع ماده 18 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 97 کل کشور
دستورالعمل حسابداری بند (و) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 96 کل کشور
دستورالعمل حسابداری موضوع جزء (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه
دستورالعمل حسابداری بودجه جمعی - خرجی 
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی
دستورالعمل یادداشت های توضیحی صورتهای مالی واحد گزارشگر

 
دستورالعمل مکمل حسابداری اسناد خزانه اسلامی
دستورالعمل حسابداری خزانه معین استان
دستورالعمل حسابداری بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 
شیوه نامه اجرایی شناخت،اندازه گیری و گزارشگری بدهی ها
دانلود دستورالعمل اوراق اجاره 
نامه مهم دیوان محاسبات در خصوص تکلیف دستگاههای اجرایی در ورود اطلاعات فضاها و ساختمان های اداری

صورتجلسه مشترک معاونت  نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص دوره متمم سال 1394


123>>>