وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
آیین نامه ها و مصوبات
مصوبه نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور 
آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور 
آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی
آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک 

آیین نامه اجرایی بند های( الف) و( ب) و( پ) ماده( 8 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه


آیین نامه اجرایی بند (د ) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
 آیین نامه اجرایی بند( ز ) ماده 38 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران 
آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور 
 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور 
آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور
قانون تفسیر جزء(6)بند(ث) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
ابلاغ حق بیمه سال 98 -سازمان بیمه سلامت ایران
آیین نامه اجرایی بندهای ج و ی تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
تصویبنامه -در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی با بدهی همان اشخاص به سازمان مالیاتی کشور
تصویبنامه میزان و نحوه پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) سال ۱۳۹۷
دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارکنان دولتی
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی برای ارتباط بر خط وضعیت تسهیلات تضمین شده توسط دولت
آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 97 کل کشور 

نامه اداره کل بیمه سلامت در خصوص  معوقه حق بیمه  زوجین شاغل


آیین نامه اجرایی بند (ه ) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور 
12345678910...>>>