وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
آیین نامه ها و مصوبات
تصویبنامه میزان و نحوه پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) سال ۱۳۹۷
دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارکنان دولتی
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی برای ارتباط بر خط وضعیت تسهیلات تضمین شده توسط دولت
آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 97 کل کشور 

نامه اداره کل بیمه سلامت در خصوص  معوقه حق بیمه  زوجین شاغل


آیین نامه اجرایی بند (ه ) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور 
آیین نامه اجرایی بند( و ) و جزء های 3و4 بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 97 کل کشور 
آیین نامه اجرایی بند( ط )تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور 
تصویبنامه هیات وزیران  در خصوص فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی 
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران
ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری - کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 
آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور در خصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی


آیین نامه اجرای بند(ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
آئین نامه اجرایی بند (ت) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهور اسلامی ایران
تصویب نامه شماره 5678/ت55248 مورخ 97/1/27 هیات وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 کل کشور
آیین نامه فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 96 کل کشور
مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی
12345678910...>>>