متفرقه
سه‌شنبه 19 آبان 1394 تبعات عدم تبدیل پلاک شخصی به دولتی خودروهای در اختیار دستگاههای اجرایی را شرح دهید؟
در اجرای در اجرای تبصره 4 ماده 2 آئین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویبنامه شماره 189211/ت34191ه مورخ 86/11/21 هیات محترم وزیران، دستگاههای اجرایی بایستی نسبت به تبدیل پلاک غیر مجاز به دولتی با قید فوریت اقدام و تصاویر آنها را جهت اقدامات بعدی به این اداره کل ارسال نمایند. در صورت عدم اقدام، مراتب در اجرای تبصره 2 ماده 5 آئین نامه مذکور به پلیس راهور ناجا اعلام تا از تردد آنها ممانعت و نسبت به توقف آنها در پارکینگ اقدام نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

^