متفرقه
دوشنبه 4 مرداد 1389 تبعات عدم تبديل پلاك شخصي بدولتي اتومبيلهاي در اختيار دستگاههاي اجرائي چگونه است ؟
در اجراي تبصره 4 ماده 2 آئين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي موضوع تصويبنامه شماره 189211/ت34191ه مورخ 21/11/86 هيات محترم وزيران ، دستگاههاي اجرائي بايستي نسبت به تبديل پلاك شخصي غير مجاز به دولتي در اختيار با قيد فوريت اقدام و تصاوير آنها را جهت اقدامات بعدي به اين اداره كل ارسال دارند . در صورت عدم اقدام از سوي دستگاههاي مذكور ، مراتب در اجراي تبصره 2 ماده 5 آئين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي موضوع تصويبنامه فوق الاشاره به پليس راهور ناجا اعلام تا از تردد آنها جلوگيري و نسبت به متوقف نمودن خودروهاي يادشده در پاركينگ اقدام نمايند .
 
امتیاز دهی
 
 

^