خرید
چنانچه وجوه حاصل از فروش خودروهای مورد مزایده تکافوی خرید خودروی سواری برای شرکتهای دولتی را ندهد، مابه التفاوت آن از محل سایر منابع امکانپذیر است؟
به استناد چه مقرراتی دستگاههای اجرائی بایستی خودروهای دوگانه سوز خریداری نمایند؟
 • 1394/8/19 سه‌شنبه
  به استناد چه مقرراتی دستگاههای اجرائی بایستی خودروهای دوگانه سوز خریداری نمایند؟
در خصوص نحوه اقدام نسبت به خودروهای اهدایی توضیح دهید؟
 • 1394/8/19 سه‌شنبه
  در خصوص نحوه اقدام نسبت به خودروهای اهدایی توضیح دهید؟
در خصوص تحویل و تحول خودروهای خدمت در دستگاههای دولتی توضیح دهید؟
 • 1394/8/19 سه‌شنبه
  در خصوص تحویل و تحول خودروهای خدمت در دستگاههای دولتی توضیح دهید؟
در خصوص پرداخت هزینه سوخت و تعمیرات و ... جهت خودروهای دولتی توضیح دهید؟
در خصوص اعتبارات مصوب و یا ابلاغی به استان از محل اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی توضیح دهید؟
 • 1394/8/19 سه‌شنبه
  در خصوص اعتبارات مصوب و یا ابلاغی به استان از محل اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی توضیح دهید؟
مقررات مربوط به خرید خودروی سواری توسط دستگاههای اجرائی دولتی کدامند؟
 • 1394/8/19 سه‌شنبه
  مقررات مربوط به خرید خودروی سواری توسط دستگاههای اجرائی دولتی کدامند؟
اختيارات كميسيون ماده 2 چيست و ضوابط صدور مجوز كميسيون ماده 2 درخصوص خريد اتومبيل چگونه است ؟
 • 1389/5/4 دوشنبه
  اختيارات كميسيون ماده 2 چيست و ضوابط صدور مجوز كميسيون ماده 2 درخصوص خريد اتومبيل چگونه است ؟
دستگاههاي اجرايي كه نمي توانند خودروي سواري بخرند ، عموما اقدام به خريد اتومبيل غير سواري كه مورد نياز دستگاه نمي باشد ، مي نمايند . رسيدگي به اين امر بر عهده چه مقامي و به چه نحو خواهد بود ؟
1
^