پیوندها

دوره آموزشی امنیت ملی)2از طرف حراست کل استان گیلان)
زمان:یکشنبه
26مهر94 ساعت 8:30صبح الی12
مکان: سالن اجتماعات

(روابط عمومی دارایی گیلان)
کلیه ذیجسابان و معاونین ذیحساب که تمایل به شرکت در دوره آموزشی زیر دارند به سایت مرکز آموزش به نشانیwww.er.gilan.ir مراجعه کنند:
1- آشنایی با قانون محاسبات عمومی به مدت 20ساعت
2-
خلاقیت و نوآوری (سازمانی) به مدت 6ساعت
3-
ظرفیت سازی برای کوچک سازی به مدت 4ساعت
4-
راهبردهای آموزشی و توان افزایی به مدت 8ساعت
5-
مدیریت و مهندسی ارزش به مدت 6ساعت
روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان
^