پیوندها

هدف :
تلاش در جهت پیشبرد اهداف دولت در بخش اقتصادی و مالی 
وظایف :
معاونت نظارت مالی :
- افتتاح حساب های بانکی تغییر نمونه امضاء
- پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای تخصیص یافته دستگاههای اجرائی تابع نظام بودجه ای استان.
-
تمرکز کلیه دریافتهای دولت اعم از درآمدهای عمومی اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سپرده ها و سایر دریافتهای دولت در استان .
-
دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی استان .
-
تهیه و تنظیم حساب ماهانه خزانه معین استان  ( دریافت و پرداخت و موجودی ) و ارسال به خزانه .
-
نظارت بر عملکرد مالی ذیحسابان دستگاههای اجرائی .
-
بازرسی از اموال و اوراق بهادار دولتی مستقر در دستگاههای اجرائی و تطبیق آن با دفاتر .
-
گزارش تخلفات احتمالی در ارتباط با اموال و عملکرد مالی دستگاههای اجرائی .
-
دریافت صورتحساب عملکرد مالی دستگاههای اجرائی و رسیدگی به این صورت حسابها مطابق با قوانین بودجه و ارسال به مرکز .
-
رسیدگی به تقاضای واحدها و دستگاههای مصرف کننده اوراق بهادار و واگذاری تنخواه گردان اوراق .
-
تمرکز وجوه سپرده های هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه دستگاههای اجرائی و انتقال به حساب خزانه داری .
-
دریافت تنخواه گردان در وجوه سپرده استان و واگذاری تنخواه گردان به ذیحسابی دستگاههای اجرائی .
-
ارائه پاسخ و راهنمائی مورد نیاز ذیحسابان و مسئولیت دستگاههای اجرائی .
معاونت اقتصادی:
- بررسی و مطالعه اوضاع و ویژگیهای اقتصادی و فعالیتهای تولیدی بخشهای مختلف اقتصادی اعم از بخش دولتی و خصوصی .
-
بررسی و مطالع انواع درآمدها و هزینه های عمومی ، همچنین بررسی اثرات و نتایج سرمایه گذاری هایی که در استان میشود .
-
انجام بررسی های اقتصادی همه جانبه در زمینه امکانات سرمایه گذاری در رشته های مختلف در سطح استان
- تحقیق و بررسی آثار ساستهای مالی و پولی در سطح استان .
-
ترجمه کتاب مقالات پژوهشها و مسائل اقتصادی استان .
-
بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص های رشد و توسعه اقتصادی استان و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء شاخص های فوق به سطح استاندارد .
معاونت توسعه مدیریت و منابع :
-
صدور احکام نقل و انتقالات و انتصابات و مزایا در استان و در حدود اختیارات و برابر با قوانین و مقررات و دستورالعمل .
-
اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و اصلاحات بعدی با رعایت مقررات .
-
صدور احکام بازنشستگی کارکنان باستناد مقررات .
-
استخدام نیروی انسانی ( رسمی ، پیمانی ) با توجه به آیین نامه ها و مقررات و دستورالعملهای مربوطه .
-
تنظیم بودجه سازمان باتوجه به مقررات و دستورالعملهای مربوطه .
-
انجام امور دفتری و مکاتباتی .
-
انجام امور حسابداری و تدارکاتی در سطح استان .
-
مراقبت و نگهداری ساختمان و ابنیه .
 
ذیحسابان :
- نظارت مالی قبل و حین خرج دستگاههای اجرائی .
-
اعمال مدیریت و هماهنگی امور مالی .
-
تطبیق پرداختها با قوانین و مقررات مالی .
-
تامین اعتبار موارد تخصیص داده شده .
-
درخواست وجه از خزانه بابت حواله های صادره .
-
نظارت بر امور مالی و محاسباتی .
-
نگهداری و تنظیم حسابها مطابق با قوانین و مقررات .
-
نگهداری حساب اموال دولتی .
-
نظارت بر اموال دولتی .
 
 
به منظور تحقق اهداف فوق، کلیه مدیران و کارکنان سازمان متعهد و ملزم به مشارکت و همکاری در پیاده‌سازی و نگهداری این سیستم بوده و ایمان داشته باشیم با اتحاد و یکدلی و با تأکید بر اصل بهبود مستمر می‌توانیم گام‌های مؤثری در پیشبرد اهداف حال و آینده سازمان برداریم.
^