تاریخچه سازمان:

بعد از تشکیل وزارت امور مالیه در کشور  در سال  1220,  اداره امور مالیه در  استان گیلان تشکیل گردید و محل  آن خیابان  دکتر شریعتی ,  کوچه اقتصاد  بوده است. از سال 1290 اداره امور مالیه به پیشکاری دارایی استان  گیلان  تغییر نام پیدا نمود  و اولین پیشکار دارایی استان آقای سید  محمد خان شعاع نام داشته است.  با خرید ساختمان موجود در زمین خریداری شده انتقال یافته و بعدا با  ساخت یک   ساختمان سه طبقه پیشکاری دارایی استان به ساختمان جدید نقل مکان نموده است. وضعیت دارایی گیلان به همین ترتیب ادامه داشت تا اینکه در سال 1354 پیشکاری دارایی استان گیلان به اداره کل دارایی استان  تغییر نام پیدا  کرده و  پیشکار  وقت آقای احمد الهیاری به سمت اولین  مدیر کل دارایی  استان منصوب گردید تا  اینکه در چهارم  تیر  ماه 1381 اداره  کل امور  اقتصادی و  دارایی گیلان  به  سازمان  اموراقتصادی  ودارایی  استان   گیلان  تغییر  نام  یافته و   اولین  رییس  سازمان  آقای ابوالقاسم نوری بوده که در سال 1391 با بازنشسته شد و آقای مولائی پور به عنوان مدیرکل جانشین وی گشت.

^