پیوندها

مدارك لازم جهت فروش اتومبيل
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم

مدارک لازم جهت فروش اتومبیل

  • مجوز فروش صادره از سوی کمیسیون ماده2 لایحه انونی فوق الذکر و سایر مستندات مربوطه
  • مستندات مربوط به اجرای ماده 4 قانون صوول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آ» درموارد معین برگ تائیدیه اداره راهنمایی و راندگی در مورد تحویل پلاک دولتی اتومبیل
  • نظریه کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر تعیین درصد قابلیت استفاده از اتومبیل های مورد نظر قیمت ارزیابی شده آنها
  • صورت جلسه کمیسیون تعیین برنده مزایده و مستند قانونی مربوط به نوع مزایده و یا فروش
  • تصویر فیش واریزی مبلغ تعیین شده برای هر اتومبیل به حساب تعیین شده از طرف خزانه معین استان
  • تصویر شناسنامه خریدار
  • آدرس دقیق محل سکونت خریدار با درج کدپستی و و کد ملی
  • صورت جلسه فروش
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^