پیوندها

مدارك لازم جهت فروش اتومبيل
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم

مدارك لازم جهت فروش اتومبيل

  • مجوز فروش صادره از سوي كميسيون ماده2 لايحه انوني فوق الذكر و ساير مستندات مربوطه
  • مستندات مربوط به اجراي ماده 4 قانون صوول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آ» درموارد معين برگ تائيديه اداره راهنمايي و راندگي در مورد تحويل پلاك دولتي اتومبيل
  • نظريه كارشناسان رسمي دادگستري مبني بر تعيين درصد قابليت استفاده از اتومبيل هاي مورد نظر قيمت ارزيابي شده آنها
  • صورت جلسه كميسيون تعيين برنده مزايده و مستند قانوني مربوط به نوع مزايده و يا فروش
  • تصوير فيش واريزي مبلغ تعيين شده براي هر اتومبيل به حساب تعيين شده از طرف خزانه معين استان
  • تصوير شناسنامه خريدار
  • آدرس دقيق محل سكونت خريدار با درج كدپستي و و كد ملي
  • صورت جلسه فروش
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^