پنجشنبه 23 آبان 1398   23:08:50
...
آیین نامه اجرایی عضویت و استفاده از منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکزی
آيين نامه اجرايي عضويت و استفاده از منابع اطلاعاتي كتابخانه مركزي
وزارت امور اقتصادي و دارائي


ماده 1 ـ شرايط اعضاء (صرفا اشخاص مذكور در ذيل مي توانند به عضويت اين كتابخانه در آيند)
كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارت امور اقتصادي و دارائي
ماده 2ـ ساير استفاده كنندگان :
1 – كليه كاركنان سازمان ها و موسسات زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارائي .
2 – ساير اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت موردي و با موافقت رئيس كتابخانه.

تذكر: اشخاص نامبرده شده در اين ماده صرفاً مي توانند با رعايت مقررات در محل از كتابخانه استفاده نمايند و بهره گيري از خدمات ديگر از جمله امانت گيري كتاب، و استفاده از اينترنت مخصوص اعضاي ثابت كتابخانه مي باشد.

ماده 3 – مدارك لازم جهت عضويت:
1 – معرفي نامه از سوي واحد مربوطه.
2 – آخرين حكم كارگزيني .
3 – تكميل و امضاء فرم درخواست عضويت در كتابخانه.
4 – فتوكپي شناسنامه .
5 – دوقطعه عكس 4*3.

ماده 4 – شرايط استفاده از كتابخانه :
الف ـ كليه اعضاء و استفاده‌كنندگان از كتابخانه موظف به رعايت مقررات عمومي استفاده از
كتابخانه ها نظير رعايت سكوت، نظم و غيره مي باشند.

ب ـ كليه اعضاي كتابخانه مجاز به امانت‌گيري حداكثر سه عنوان كتاب به مدت 15 روز مي باشند.
تبصره 1 ـ افزايش تعداد مجاز كتب امانتي فقط با تاييد كتبي رئيس كتابخانه امكان پذير خواهد بود.
تبصره 2 ـ امانت گيرنده مي تواند مدت امانت كتاب يا كتب به امانت گرفته را با اطلاع كتابخانه تمديد نمايد مشروط بر اين كه عضو ديگري آن كتاب را درخواست نكرده باشد.

پ ـ نشريات ادواري، منابع مرجع و نيز كليه كتب، اسناد و مدارك فارسي و غيرفارسي منحصر به فرد و تك نسخه اي براي استفاده در خارج از محل كتابخانه به امانت داده نمي شود.
ت ـ چنانچه براي كتابي بيش از يك نفر درخواست كننده وجود داشته باشد كتابخانه مي تواند مدت امانت دهي آن را كاهش داده و يا براي مدت مشخصي آن كتاب را به امانت ندهد. (كتابهاي رزرو).
ث ـ اگر كتاب هاي موردنياز درخواست كننده اي قبلا به امانت داده شده باشد متقاضي مي تواند با پركردن برگه مخصوص براي به امانت گرفتن آن نوبت بگيرد. كتابخانه پس از دريافت كتاب به درخواست كننده اطلاع خواهد داد تا ظرف مدت 48 ساعت براي به امانت گرفتن آن كتاب مراجعه نمايد. در صورت مراجعه نكردن متقاضي براي كتاب رزرو شده خود كتابخانه مجاز است آن را در اختيار درخواست كننده ديگر قرار دهد.
ج ـ به ازاء هر روز تاخير در بازگرداندن هرجلد كتاب مبلغ 1000 ريال به عنوان جريمه تاخير از امانت گيرنده دريافت خواهد شد يا در صورت صلاحديد مسئول كتابخانه، به ميزان مبلغ جريمه يك جلد كتاب تهيه و تحويل داده خواهد شد، و در صورت تكرار و تداوم اين امر از سوي امانت گيرنده، كتابخانه مي تواند عضويت وي را لغو نمايد.
چ ـ از آن جا كه امانت گيرنده كتاب، اسناد، مجلات و ... (براي استفاده از آن ها در محل يا خارج كتابخانه) موظف است مورد يا مواردي را كه به امانت گرفته است از لحاظ فيزيكي سالم و عيناً طبق شرايط زمان دريافت تحويل كتابخانه نمايد لذا چنانچه وي هريك از مواردي را كه به امانت گرفته است مفقود و يا غيرقابل استفاده نمايد و يا به آن ها آسيب هايي نظير بازشدن غلاف يا صحافي، كنده يا مفقود نمودن صفحات و ... وارد آورد يك جلد از همان كتاب به عنوان جريمه از امانت گيرنده اخذ خواهد شد. (در صورت عدم تمكين امانت گيرنده نسبت به درخواست كتابخانه، خدمات ارائه شده به وي محدود و در نهايت عضويت ايشان لغو مي شود.)

تبصره 3 ـ كليه درآمدهاي كتابخانه از محل جريمه و خسارات صرف خريد كتاب هاي مفقود شده و يا تعمير كتاب هاي فرسوده مي گردد.

ح – چنانچه امانت گيرنده به هر دليل كتب ، اسناد ، مجلات و ... را كه به امانت گرفته است به كتابخانه مسترد ننمايد كتابخانه در ابتدا شفاهاً و در صورت عدم توجه امانت گيرنده به تذكر شفاهي كتباً از امانت گيرنده درخواست مي كند مورد يا موارد به امانت گرفته را به كتابخانه مسترد نمايد. چنانچه امانت گيرنده پس از درخواست كتبي كتابخانه نيز اقدام به مسترد نمودن مورد يا مواردي كه به امانت گرفته است ننمايد كتابخانه مي تواند به هر طريق مقتضي (ازجمله درخواست از اداره كل امور مالي دستگاه استخدام كننده امانت گيرنده براي پرداخت هزينه هاي تهيه مورد يا موارد به امانت داده شده از محل حقوق و مزايا يا مطالبات وي ، مراجع قضايي و ...) اقدام به استرداد يا تهيه مورد يا موارد مسترد نشده نمايد.
د ـ خدمات فتوكپي كتابخانه با توجه به ميزان مجاز روزانه براي هر نفر 5 برگ صرفاً به اعضاي كتابخانه ارائه خواهد شد و ارائه خدمات فتوكپي به ساير متقاضيان مشروط به موافقت رئيس كتابخانه مي باشد.
هـ ـ مراجعاني كه تقاضاي استفاده از اينترنت كتابخانه را دارند بايستي حتماً عضو ثابت كتابخانه باشند و در غير اينصورت صرفاً و به صورت موردي با تائيد رئيس كتابخانه مي توانند به صورت غيرعضو ثابت از اينترنت استفاده نمايند.
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir