مهمترین چالش های اقتصاد استان مرکزی:
 
  • تراکم آلودگی زیست محیطی ناشی از مجاورت صنایع با شهرهای بزرگ
  • رکود بخش صنعت استان و دامن زدن به مسائلی همچون کاهش سطح رفاه خانوارهای استان و بیکاری
  • قرار گرفتن استان در مناطق کم آب مرکزی کشور و افت شدید منابع آب سطحی و زیرزمینی طی سال‌های اخیر و از این‌رو دشواری تأمین آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر مصارف معمول.
  • فرار سرمایه فیزیکی و انسانی از استان به سمت مناطق مرکزی به ویژه استان تهران به علت سیاست‌های ناموزون توسعه منطقه‌ای.
  • دشواری تأمین‌ مالی طرح‌های اقتصادی به دلیل فشار مضاعف بر روی منابع شبکه بانکی استان و کمبود منابع داخلی بانکهای استان.
  • ضعف زیرساخت‌های تفریحی، فرهنگی و اجتماعی در سطح استان متناسب با مقتضیات جوامع شهری و روستایی.
  • عدم توسعه یافتگی استان در بخش گردشگری (اعم از نا‌مناسب‌ بودن راه‌های دسترسی به اماکن تفریحی و زیارتی، عدم وجود مراکز اقامتی حائز استاندارد با قیمت مناسب و سایر زیرساختهای مورد نیاز گردشگران داخلی و خارجی.)

 
 
^