پیوندها

تشکیل شعبه چهارم تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
 

به منظور بررسی و رسیدگی تخصصی به پرونده های تخلفاتی حوزه امور بانکی، شعبه چهارم هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در ساختمان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و آقایان محمد کاظم چغازردی (مدیرعامل بانک سپه)، محمدرضا حسین زاده (مدیرعامل بانک ملی ایران) و علی موحدنژاد (مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه) بعنوان اعضای اصلی و آقایان محمد موحدی ساوجی (مدیرکل دفتر حقوقی) و مصطفی پرتوافکنان (عضو هیأت مدیره بانک سپه) بعنوان اعضای علی البدل هیأت مذکور بمدت سه سال منصوب شدند.

بيشتر

سامانه ها

آخرين ويرايش سایت

آخرين ويرايش سایت

شنبه 4 اسفند 1397 16:56:08
^