...
پرسش و پاسخ

اموال غیر منقول

آیا امکان استفاده از وجوه حاصل از فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز برای خرید اموال غیر منقول جود دارد؟

 برابر فراز الف از بند 9 قانون بودجه سال جاری صرفاً جهت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران معادل 80% از وجوه حاصل در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا 40% آن برای تکمیل طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام هزینه گردد و 40% دیگر برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای اختصاص می یابد و 20% وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام روستاها در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می گیرد.

اوراق بهادار

با عنایت به راه اندازی سیستم pc.pos برای ارائه خدمات در برخی دستگاههای اجرایی، چه اقداماتی در خصوص تعیین تکلیف قبض رسید وجوه دریافتی (نمونه 518) موجود در مخازن برخی از خزانه معین استانها میبایست صورت گیرد.

ماهیت وجودی قبض رسید وجوه دریافتی (نمونه 518) برای تکریم ارباب رجوع (در مواقع زمان بر بودن دسترسی به بانک، قطع سامانههای مربوطه، تشکیل صف های طولانی در دستگاههای اجرایی حین ارائه خدمات، اجرای پدافند غیر عامل و ...) میباشد لذا ضروری است اوراق یاد شده کماکان در مخازن مربوطه نگهداری گردد تا حسب ضرورت مورد استفاده قرار گیرد.


بازرسی و رسیدگی به حساب مخازن اوراق بهادار خزانه معین استان ها و ذیحسابان دستگاه های اجرایی دریافت کننده اوراق بهادار در چه دوره های زمانی می بایست انجام گیرد ؟

رسیدگی به حساب مخازن اوراق بهادار خزانه معین استانها و ذیحسابان دستگاه های اجرایی دریافت کننده اوراقبهادار و همچنین رسیدگی و کنترل ماشینهای نقش تمبر واگذاری به ذیحسابی دادگستری می بایست همه ماهه توسط بازرس اداره اموال و اوراق بهادار یا هر فرد دیگری به حکم معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان انجام گیرد و نتیجه کتباً به معاونت یاد شده گزارش گردد.

در زمان باز نمودن بستههای اوراق بهادار درخواستی خزانه معین استان ها، چه اقداماتی میبایستی صورت گیرد ؟

بر اساس بند (8) بخشنامه شماره 2287/52 مورخ 28/5/1387، اداره اموال و اوراق بهادار خزانه معین استانها به محض اطلاع از رسیدن اوراق بهادار، مراتب را ضمن تنظیم صورتمجلس در حضور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره اموال و اوراق بهادار، بازرس اداره مذکور و مخزندار مربوطه پس از کنترل و شمارش و حصول اطمینان از صحت کمی و کیفی اوراق واصله نسبت به جایگزینی آنها در مخزن با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir