صفحه ورود اطلاعات فایلهای حقوق ، سپرده و ...
فرم نمایش و ثبت فایل اطلاعات حقوق
نام دستگاه نام دستگاه به فارسی نوشته شود.
* ردیف بودجه دستگاه ردیف بودجه فقط عدد وارد شود.
توضیحات
* فایل
* اسکن درخواست وجه درخواست وجه خود را اسکن کرده و در اینجا بارگذاری نمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

^