وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بيشتر
مقالات
1- مزایا و چالشهای استقرارنظام حسابداری تعهدی در بخش دولتی باتاکیدبرمسئولیت پاسخگویی واستاندارد 5بخش عمومی داراییهای ثابت مشهود- مرتضی ذاکریان
2- چالشهای استقرار نظام گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی در بخش دولتی ایران- رامین حاجی هاشمی
3- چالشهای اجرایی استقرار و پیاده سازی  نظام حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن- علی سالاروند
4- چالشهای اجرایی استقرار و پیاده سازی  نظام حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن- تیمور جباری
5- چالشهای اجرایی استقرار و پیاده سازی  نظام حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن- قدرت فیض الهی
6- چالشهای اجرایی استقرار و پیاده سازی  نظام حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن(با رویکرد بررسی چالش شناسایی موجودی کالا و مواد در سازمان انتقال خون)- مجید فلاح جوشقانی
7- چالشهای اجرایی استقرار و پیاده سازی  نظام حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن- فرح نصیری دهقان
8-  چالشهای اجرای حسابداری تعهدی – محمدرضا مشرف جوادی ، مهدی نجفی
9- چالشهای اجرایی استقرار و پیاده سازی  نظام حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی و پیشنهادات برون رفت از آن-  بیژن رحیمی ،محمد مهدی اشرف پور
10- چالشهای نظام حسابداری بخش عمومی (با رویکرد تعهدی) در طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای -سمیه گودرزی، حسن امیدی ،مسلم فلاحی