اوراق بهادار
با عنایت به راه اندازی سیستم pc.pos برای ارائه خدمات در برخی دستگاه‎های اجرایی، چه اقداماتی در خصوص تعیین تکلیف قبض رسید وجوه دریافتی (نمونه 518) موجود در مخازن برخی از خزانه معین استان‎ها می‎بایست صورت گیرد.
بازرسی و رسیدگی به حساب مخازن اوراق بهادار خزانه معین استان ها و ذیحسابان دستگاه های اجرایی دریافت کننده اوراق بهادار در چه دوره های زمانی  می بایست انجام گیرد ؟
در زمان باز نمودن بسته‎های اوراق بهادار درخواستی خزانه معین استان ها، چه اقداماتی می‎بایستی صورت گیرد ؟
با توجه به ثبت عملیات گردش اوراق بهادار درسیستم مکانیزه خزانه معین استان ها، نیازی به ثبت گردش های مذکور در دفاتر می باشد؟
در تهیه و تنظیم فرم های تقاضای اوراق بهادار تکمیل امضاهای متن درخواست کفایت می‎کند؟
^