چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398  
...

هدف تقویم رسانه ای:

تقویم رسانه ای مهمترین ابزار در فعالیت های روابط عمومی است. این تقویم کمک می کند که رویدادهای مهم وزارتخانه و سازمان های تابعه، بازتاب و خروجی مثبتی در بین مخاطبان داشته باشد. به کمک این تقویم، می توان از تداخل برنامه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای تابعه جلوگیری کرده و اطلاع رسانی خوبی در اختیار مخاطبان قرار داد.

                                                                                                 
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir