وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
فرم مشارکت با سرمایه گذاران داخلی
فرم مشارکت با سرمایه گذاران داخلی
خلاصه وضعیت طرح
معرفی طرح
عنوان طرح
بخش
زیر بخش
خدمات یا محصولات
موقعیت
ظرفیت سالانه طرح
شرح مختصر طرح
میزان دسترسی به میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل(درصد)مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخ
فروش سهم بازار فروش سهم بازار صادراتی(خارجی) پیش بینی شده محصول(درصد)صادراتی(خارجی) پیش بینی شده محصو
طول دوره زمانی اجرای (ساخت) طرح(سال)
وضعیت پروژه
آیا امکان سنجی طرح موجود است؟
آیا زمین مورد نیاز تامین شده است؟
آیا مجوزهای قانونی( مجوآیا مجوزهای قانونی( مجوز تاسیس،مشارکت خارجی، محیط زیست..) اخذ شده است؟ز تاسیس،مشارکت خارجی، محیط
آیا انعقاد قرارداد با پیمانکاران داخلی/خارجی انجام شده است ؟
آیا انعقاد قرارداد تامین مالی انجام شده است ؟
آیا دسترسی به زیرساخت های تولید(برق، آب،تلفن،سوخت و جاده و ....) وجود دارد؟
آیا فهرست شرکت های سازنده / فروشنده دانش فنی، ماشین الات و تجهیزات وجود دارد؟
آیا انعقاد قرارداد خرید ماشین الات و تجهیزات و دانش فنی انجام شده است؟
ساختار مالی
جدول وضعیت مالی
منابع مالی مورد نیاز داخلی،سرمایه ثابت (میلیون ریال)
منابع مالی مورد نیاز داخلی،سرمایه ثابت (نرخ تبدیل به یورو)
منابع مالی مورد نیاز داخلی،سرمایه ثابت (معادل میلیون یورو)
منابع مالی مورد نیاز داخلی،سرمایه ثابت (منابع مالی مورد نیاز خارجی میلیون یورو)
منابع مالی مورد نیاز داخلی،سرمایه ثابت (کل منبع مورد نیاز میلیون یورو)
منابع مالی مورد نیاز داخلی،سرمایه در گردش(میلیون ریال)
منابع مالی مورد نیاز داخلی،سرمایه در گردش(نرخ تبدیل به یورو)
منابع مالی مورد نیاز داخلی،سرمایه در گردش(معادل میلیون یورو)
منابع مالی مورد نیاز داخلی،سرمایه در گردش(منابع مالی مورد نیاز خارجی میلیون یورو)
منابع مالی مورد نیاز داخلی،سرمایه در گردش(کل منبع موردنیاز میلیون یورو)
منابع مالی مورد نیاز داخلی،سرمایه کل(میلیون ریال)
منابع مالی مورد نیاز داخلی،سرمایه کل(نرخ تبدیل به یورو)
منابع مالی مورد نیاز داخلی،سرمایه کل(معادل میلیون یورو)
منابع مالی مورد نیاز داخلی،سرمایه کل(منابع مالی مورد نیاز خارجی میلیون یورو)
منابع مالی مورد نیاز داخلی،سرمایه کل(کل منبع موردنیاز میلیون یورو)
ارزش تجهیزات و ماشین الات خارجی(میلیون یورو)
ارزش تجهیزات و ماشین الات داخلی(میلیون یورو)
ارزش تکنولوژی و دانش فنی خارجی (میلیون یورو)
ارزش تکنولوژی و دانش فنی داخلی(میلیون یورو)
(NPV) ارزش فعلی خالص( میلیون یورو) برای ( سال)
(IRR) نرخ بازگشت داخلی( درصد)
(PP) مدت بازگشت سرمایه (سال)
اطلاعات عمومی
نوع پروژه
تازه تاسیس
توسعه و تکمیل
مشخصات شرکت
نام(اشخاص حقیقی / حقوقی )
نام شرکت
آدرس
تلفن
فاکس
ایمیل
وب سایت
ساختار قانونی
بخش عمومی
بخش خصوصی
سایر
مدارک زیر را در صورت موجود بودن ضمیمه کنید. پیش مطالعه امکان سنجی -* مطالعه امکان سنجی -*-* مجوزهای قانونی ( مجوز تاسیس،مشارکت خارجی ، محیط زیست .....)
تاریخ تکمیل
 
امتیاز دهی