وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
سایر قوانین و مقررات

قانون اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج ا ا


قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم


قانون اصلاح قانون مالیتهای مستقیم(29/05/1394)

قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی(10/05/1394)


سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان

آیین نامه اجرایی ماده (18)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)


آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی


قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوریقانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند


قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد


دانلود قانون بیمه


تصویب نامه نصاب معاملات در سازمانهای نیروهای مسلح


شیوه نامه نحوه نگهداری ،میکروفیلم،امحاء اسناد و مدارک مالی و تعرفه خدمات مربوطه


قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن


قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آن


قانون مبارزه با پولشویی