وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
قوانین بودجه و ضوابط و پیوست ها
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور 

الزامات ، مجوزها و احكام  مهم  قانون بودجه سال1398


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1396 کل کشور 
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 97 کل کشور
قانون بودجه سال 1397 کل کشور

آیین ‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور


تصویب نامه شماره 33263/ت54270ه مورخ 1396/3/23 هیات محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396)
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور


بخشنامه هیات وزیران  در خصوص اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور

 
بخشنامه هیات وزیران در خصوص اجرای تبصره 37 قانون اصلاح قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور

 

دانلود بخشنامه بودجه سال 1396  کل کشور  


آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
آیین نامه اجرایی بندهای  (الف) (ب) (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
بخشنامه شماره 97077/57 جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور