وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
قوانین بودجه و ضوابط و پیوست ها
آیین نامه اجرایی بند (د ) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور
دستورالعمل اجرایی بند(ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1398
الحاق یک ماده به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور 
در خصوص آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور 
در خصوص آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور 

الزامات ، مجوزها و احكام  مهم  قانون بودجه سال1398


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1396 کل کشور 
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 97 کل کشور
قانون بودجه سال 1397 کل کشور

آیین ‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور


تصویب نامه شماره 33263/ت54270ه مورخ 1396/3/23 هیات محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396)
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور