پنجشنبه 14 فروردين 1399   01:33:05
...
فراخوان مزایده عمومی تعداد (4) دستگاه اتومبیل مازاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای
فراخوان تجدید مزایده عمومی تعداد (6) دستگاه اتومبیل مازاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خدمات خودرویی (سرویس ایاب و ذهاب)
فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای طراحی، تولید و استقرار سامانه جامع مدیریت اموال و دارایی های دولت در سال1397 - وزارت امور اقتصادی و دارایی
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام خدمات کنترل پروژه ،پشتیبانی نرم افزارها و شناخت و تحلیل کسب و کارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1397
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای واگذاری انجام امور خدماتی نیروی حفاظت فیزیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1397
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام امور خدماتی (نظافت و تایپ) وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1397
مزایده عمومی تعداد 6 دستگاه اتومبیل مازاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و شبکه در سال 1397- وزارت امور اقتصادی و دارایی
فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و شبکه در سال 1397- وزارت امور اقتصادی و دارایی
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تامین نیروی انسانی (امور خدماتی و ماشین‌نویسی) وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1397
فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای تحلیل، طراحی، برنامه نویسی،پیاده سازی، انتقال، پشتیبانی و نگهداری سامانه نرم افزار سفارشی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه در سال1397 - وزارت امور اقتصادی و دارایی
فراخوان مزایده عمومی تعداد 12 دستگاه اتومبیل مازاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1396
بيشتر
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir