پنجشنبه 22 آذر 1397   21:55:59
...
مزایده عمومی تعداد 6 دستگاه اتومبیل مازاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و شبکه در سال 1397- وزارت امور اقتصادی و دارایی
فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و شبکه در سال 1397- وزارت امور اقتصادی و دارایی
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تامین نیروی انسانی (امور خدماتی و ماشین‌نویسی) وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1397
فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای تحلیل، طراحی، برنامه نویسی،پیاده سازی، انتقال، پشتیبانی و نگهداری سامانه نرم افزار سفارشی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه در سال1397 - وزارت امور اقتصادی و دارایی
فراخوان مزایده عمومی تعداد 12 دستگاه اتومبیل مازاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1396
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خدمات خودرویی (سرویس ایاب و ذهاب)
آگهی فراخوان مزایده حق بهره برداری مجموعه آموزشی، فرهنگی و ورزشی شهید گرکانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1396
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ی پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و شبکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1396
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید، نصب و راه‌اندازی سه دستگاه بازرسی (X.Ray)، سه دستگاه گیت بازرسی کنترل نفر، سه دستگاه بازرسی کنترل نفر دستی در سال 1396
فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درسال1396 (به‌صورت سفارشی)
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تأمین نیروی انسانی (امور خدماتی و ماشین نویسی) وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1396
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای واگذاری امور خدمات خودرویی (سرویس ایاب و ذهاب) وزارت امور اقتصادی و دارایی (سال 1396-1395)
مزایده عمومی تعداد 12 دستگاه اتومبیل مازاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خدمات پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و شبکه
بيشتر
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir