تصویب نامه های هیات وزیران
تصویب نامه هیِآت وزیران به شماره 81216/ت54491ه مورخ 96/07/4 در خصوص ارائه آیین نامه اصلاحات در معانی پیوست مطایق با آیین نامه اجرایی بند (ک)تبصره (5 )قانون بودجه
تصویب نامه هیِآت وزیران به شماره 81236/ت54489 ک مورخ 96/07/3 در خصوصحق بهره برداری استان خراسان جنوبی از پلاک ثبتی
تصویب نامه هیِآت وزیران به شماره 81207/ت54149 ک مورخ 96/07/11 ،دراین خصوص که   وزارت جهاد و کشاورزی مجاز است نسبت به فروش پلاک ثبتی (17)فرعیاز(1119)اصلی،مفروز ومجزی شده از (1) فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش (1) شهرستان زاهدان،استانسیستان و بلوچستان اقدام نماید.
تصویب نامه هیِآت وزیران به شماره 83899/ت54119ه مورخ 96/07/11 در خصوص حذف عبارت "داروهای ساخته شده برای بیماران خاص،مزمن ،صعب العلاج و داروهای مشمول یارانه" و اصلاح وا‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه "واکسن "به عبارت "واکسن های انسانی"
تصویب نامه هیِآت وزیران به شماره 83901/ت54697ه مورخ 96/07/11 در خصوص ارائه آیین نامه اصلاحات در معانی پیوست مطایق با آیین نامه اجرایی بند (ز)تبصره (5 )قانون بودجه
بيشتر
آیین نامه ها
  • تصویب نامه هیات وزیران به شماره 164240 مورخ 1394/12/13 در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 46 فانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.
  • تصویب نامه هیات وزیران شماره 162135 مورخ 1394/12/09 در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 68 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران .
  • مکمل آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه .
  • آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده . این آیین نامه در مورخ 1394/10/26 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجر است.
  • آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان . این آیین نامه درمورخ 1394/10/26 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجر است.
  • تصویب نامه هیات وزیران شماره 130401 مورخ 1394-10-06 موضوع تبصره 1 ماده 3 آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات.
  • تصویب نامه هیات وزیران شماره 134371 مورخ 15-10-1394 در مورد آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی .
  • تصویب نامه شماره 128938 مورخ 02-10- 1394 آیین نامه راهنمایان گردشگری.
  • تصویب نامه هیات وزیران شماره 130387 مورخ 06-10-1394 آیین نامه چگونگی تنظیم توافقهای بین الملی مصوب 1371.
  • آیین نامه تضمین معاملات دولتی
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^