آیین نامه ها
  • تصویب نامه هیات وزیران به شماره 164240 مورخ 1394/12/13 در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 46 فانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.
  • تصویب نامه هیات وزیران شماره 162135 مورخ 1394/12/09 در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 68 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران .
  • مکمل آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه .
  • آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده . این آیین نامه در مورخ 1394/10/26 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجر است.
  • آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان . این آیین نامه درمورخ 1394/10/26 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجر است.
  • تصویب نامه هیات وزیران شماره 130401 مورخ 1394-10-06 موضوع تبصره 1 ماده 3 آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات.
  • تصویب نامه هیات وزیران شماره 134371 مورخ 15-10-1394 در مورد آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی .
  • تصویب نامه شماره 128938 مورخ 02-10- 1394 آیین نامه راهنمایان گردشگری.
  • تصویب نامه هیات وزیران شماره 130387 مورخ 06-10-1394 آیین نامه چگونگی تنظیم توافقهای بین الملی مصوب 1371.
  • آیین نامه تضمین معاملات دولتی
بيشتر
^