مسئول دفتر مدیر کل:  

 
 •  دریافت نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده و ثبت خلاص مشخصات و جریان آنها در رایانه با دفاتر مربوط.
 •   تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با رئیس سازمان و تعیین ساعات ملاقات برای آنها.
 • آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه رئیس سازمان 
 • پاسخگویی به مراجعین و راهنمائی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیات ومراجعه کنندگانی که تقاضای آنها بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است.
 • استفاده از نرم افزارهای پردازش متن، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی و دورنگار

 مسئول روابط عمومی : 
 

 •   اطلاع رسانی در مورد فعالیت های سازمان از طریق سایت اینترنتی، مطبوعات و  اطلاع یابی، اطلاع شناسی، رسانه های گروهی
 •   ارتباط با مطبوعات، خبرگزاریها و روابط عمومی وزارت متبوع جهت انعکاس فعالیت ها و عملکرد سازمان.تدوین و توزیع نشریه داخلی سازمان و انتشار اخبار و اطلاعات سازمان .
 •   تلاش در جهت تعادل سطح انتظارات و توقعات مخاطبین و وظایف و توانمندی های سازمان .
 •   انجام کلیه امور تشریفاتی و برگزاری سمینارها، همایش ها، نشست ها و انجام امور فرهنگی در سطح سازمان.
 
رئیس گروه فن آوری اطلاعات:
 
 •  آماده سازی و انتقال اطلاعات به رایانه از طریق بکارگیری نرم افزاری موجود.
 •  بازبینی و برسری کارها و رفع نواقص احتمالی 
 •  جمع آوری و استخراج اطلاعات مورد نیاز بر اساس روشهای تعیین شده
 •   همکاری در بهنگام نمودن بانکهای اطلاعاتی
 •  نگهداری از دستگاهها و تجهیزات سازمان و گزارش نواقص و خرابی ها بودجود آمده به مقام مافوق

کارشناس حقوقی:

 
 • دولتی و قضایی در زمینه مسائل حقوقی جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آراء مشورتی و پاسخ پرسشهای به عمل آمده از طرف واحدها یا مقامات
 • تهیه گزارش از پرونده های محکومین جهت ارائه به مقامات و مراجع مربوطه.
 • تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع به واحدها و کمیته های تخصصی مربوط.
 • رسیدگی به شکایات واصله در حد قوانین و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی یا سازمان ارجاع کننده.
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی

 

مسئول دبیرخانه:

 •        دریافت نامه ها و مکاتبات رسیده و ثبت در رایانه
 •         تفکیک و توزیع نامه ها، گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد و واحدهای تابعه
 •         پاسخگویی به مراجعین و راهنمائی آنها
 •         ابلاغ دستورات صادره رئیس سازمان و سؤالات واحدها به اشخاص
 •         دریافت و ارسال مکاتبات از طریق شبکه دولت
^