معاون اقتصادی:
 
 •   تنظیم خط مشی، اداره امور و اجرای سیاستهای اقتصادی کشور در سطح استان.
 •   تهیه گزارشات تحلیلی اقتصادی استان و بررسی مشکلات طرحهای اقتصادی در استان و ارائه راهکارهای اجرایی و پیش بینی درآمدهای عمومی استان و کنترل تحقق آنها.
 •  ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان سرمایه گذاری و انجام وظایف متناظر با مرکز خدمات سرمایه گذاری دراستان
 
رئیس گروه مطالعات اقتصادی:
 
 •   جمع آوری و تحلیل اطلاعات و یافته های آماری موضوعات مورد مطالعه اقتصادی استان.
 •   ارزیابی مطالعات اقتصادی انجام شده و بررسی ظرفیت های تولیدی سطح استان.
 •    تعامل و همکاری با کارشناسان اقتصادی سازمان در تهیه و تدوین گزارشات اقتصادی در استان.
 •    حضور در جلسات کارشناسی و سمینارها و همایش های اقتصادی در سطح استان.
 •   تجزیه و تحلیل درآمدها، هزینه ها و سرمایه گذاری های دولت در سطح استان.
 
 
     کارشناس مسئول مطالعات اقتصادی:
 
 •   تهیه و تدوین گزارشات اقتصادی از کلیه بخش های اقتصادی استان و ارائه نتایج به مقامات مافوق.
 •    تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته های آماری موضوعات اقتصادی در سطح استان.  
 •    بررسی اولویت های پژوهشی مربوط به هسته پژوهشی و هماهنگی وپیگیری امورمربوط به دبیرخانه هسته پژوهشی.
 •    انجام کلیه امور محوله از سوی رئیس گروه اقتصادی و معاون اقتصادی سازمان .
 

    کارشناس مطالعات اقتصادی:

 
 •  انجام مطالعات و تدوین گزارش‌های تخصصی مرتبط با اقتصاد استان
 •  تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته‌های آماری مرتبط با اقتصاد استان
 •  تحلیل و بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی استان
 •  تعامل مستمر و پویا با مجامع علمی و دانشگاهی استان به منظور انجام بهینه وظایف مطالعاتی
 •  پیگیری و انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
 
رئیس گروه سرمایه‌گذاری:
 
 •  ارائه مشاوره‌های تخصصی و قانونی به متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی استان
 •   نظارت بر حسن اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی دارای مجوز رسمی از وزارت متبوع
 •  تهیه و تنظیم گزارشات تخصصی موضوع سرمایه‌گذاری خارجی
 •  هماهنگی و تقسیم وظایف تخصصی بین کارشناسان گروه سرمایه‌گذاری
 •   پیگیری و انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
  کارشناس سرمایه‌گذاری:
 •   شناسایی زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان جهت معرفی به متقاضیان سرمایه‌گذاری
 •   انجام مطالعات و تدوین گزارشات موردی درخصوص سرمایه‌گذاری و کسب و کار استان
 •   ارائه خدمات مشاوره‌ای مورد نیاز به سرمایه‌گذاران خارجی
 •   مدیریت پورتال مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان
 •   پیگیری و انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
^