معاون توسعه مدیریت ومنابع :

 •   نظارت بر نحوه انجام کلیه امور پرسنل از نظر رعایت کامل قوانین و مقررات و ضوابط مربوط.
 •  بررسی و تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان و انجام مراحل آموزش قبل و ضمن خدمت کارکنان و پیشنهاد لازم در این مورد به مرکز نوسازی و تحول اداری
 •  نظارت بر امور مختلف مربوط به مسائل حقوقی و قضائی
 • نظارت بر پرداخت و امضاء کلیه اسناد و چکهای مربوط به حقوق کارکنان، بازنشستگان، موظفیت و سایر هزینه های اداری برطبق قوانین و مقررات مربوطه در قالب اختیارات تفویضی
 • نظارت و هماهنگی اقدامات لازم به منظور تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی جاری و عمرانی دستگاه با واحدهای ذیربط وپیگیریهای لازم

 
رئیس امور اداری :
 

 •        انجام امور مربوط به استخدام
 •         صدور احکام پرسنلی (احکام سالیانه، انتصاب، ارتقاء، نقل و انتقال) و ...
 •        نظارت بر امر حضور و غیاب، مرخصی، ماموریت کارکنان
 •        نظارت بر آموزش کارکنان
 •         مراقبت برنامه ها و پرونده های پرسنلی و بازنشستگان و نیازهای تدارکاتی سازمان
 •         پاسخگویی به مکاتبات اداری مربوط به امور اداری

 
کارشناس امور اداری :
 

 •     تهیه پیش نویس نامه های اداری و انجام امور مربوط به امور اداری
 •     بایگانی پرسنلی
 •    انجام امور مربوط به بازنشستگان
 •    تهیه لیست حضور و غیاب روزانه، ماهانه و اعلام ذخیره مرخصی در پایان سال
 •    تهیه احکام مرخصی و بایگانی آن

 
 مسئول تدارکات و کارپردازی :

 •      رسیدگی به درخواستهای واصله و ارجاع به درخواستهای مربوط به مامور خرید رسیدگی به اسناد خرید و ...
 •      رسیدگی به تعمیرات جزئی و کلی امور ساختمانی، روشنایی، حرارتی و ...
 •      دریافت اقلام وارده به انبار پس از حصول اطمینان از مطابق آنها با مشخصات مندرج در برگ درخواست فاکتور خرید
 •      ارسال تقاضای کالا از انبار به اداره تدارکات
 •     صدور چک جهت خدمات انجام شده و ...


مسئول آموزش :

 • مطالعه و بررسی در زمینه روشهای های بهبود مدیریت و کاربرد آنها در برنامه ریزی آموزشی.
 •  بررسی و شناخت نیازهای آموزشی تخصصی مدیریت و امور اداری در سطوح مختلف شغلی در سازمان به منظوربرنامه ریزی و اجراء دوره آموزشی مربوط
 • تجزیه و تحلیل روشهای مختلف آموزشی و برنامه ریزی در زمینه انتخاب و دعوت از استادان و مربیان
 • انجام اقدامات لازم در زمینه پذیرش شرکت کنندگان و پیگیری در امر صدور گواهینامه پس از پایان هر دوره
 •   نظارت بر اجرای مطلوب دوره های مختلف آموزشی و ارزشیابی برنامه های آموزشی و مراحل مختلف دوره های  
 • مختلف اعم از بدو دوره تا پایان هردوره آموزشی

مسئول رفاه و تعاون:
 
 • انجام کلیه امور رفاهی کارکنان اعم از:
 • معرفی متقاضیان وام به بانکهای طرف قرارداد (وام قرض الحسنه و ضروری)
 • انجام امور خدمات درمانی، بیمه های تکمیلی و بیمه عمر و حوادث
 • انجام امور مربوط به استفاده پرسنل از تسهیلات ارائه شده از وزارت متبوع (زائرسرای مشهد مقدس، پلاژخزرآباد ساری،
 • هزینه های درمانی

 
کارشناس بودجه:
 •    تهیه و تنظیم بودجه اداره کل امور اقتصادی و دارایی  
 •    رسیدگی دقیق نسبت به اعتبارات پیشنهادی با توجه به ضوابط و تعیین نیازهای واقعی
 •     اقدام جهت تامین اعتبار مطالبات معوقه کارکنان و بازنشستگان
 •    درخواست وجه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای از خزانه
 •    ثبت سندهای ابلاغ اعتبار و سندهای واریزی وجوه از خزانه و ثبت آنها در کامپیوتر
 •    تهیه فرمهای ماهیانه اعتبارات هزینه ای
 
 
 
انباردار:
 
 • دریافت اقلام وارده به انبار پس از حصول اطمینان ازمطابقت آنها با مشخصات مندرج در برگ درخواست یا برگ رسید کالاو یا فاکتور خرید
 • ثبت مشخصات اموال خریداری شده در دفاتر انبار و صدور قبض انبار که دارای شماره پیاپی است و ارسال یک نسخه ازاموال برای اموالی که به منظور واحد خاصی خریداری و مستقیماً به آنجا ارسال شده است قبض انبارجهت امین
 • مقابله مانده های دفتر انبار با موجودیهای واقعی انبار
 • صدور کالا از انبار با کسب مجوز از مقامات مجاز در مقابل حواله های انبار که دارای شماره پیاپی می باشد و تحویل کالا به امین اموال واحد استفاده کننده
 • استقرار کالاها در جای مناسب و صحیح در انبارها و مواظبت و نگهداری اقلام مطابق اصول انبارداری
 
حسابدار:
 
 •   ثبت برگه های محاسباتی
 •  صدور  چک و کنترل حسابهای بانکی
 •   انجام امور مربوط به سپرده، سایر منابع و درآمدها
 
مسئول حقوق و دستمزد:
 
 •    تنظیم اسناد حقوقی و مزایای شاغلین
 •    تنظیم اسناد حقوقی و مزایای بازنشستگان و موظفین
 •   هماهنگی و پاسخگویی در خصوص مسائل مربوط به سازمان بازنشستگی
 •   هماهنگی با سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی
 
امین اموال:
  
 • تهیه فهرست کامل اموال منقول ، غیرمنقول و اسقاط
 •  نصب فهرست اموال منقول به دیوار
 • نصب برچسب اموال و ثبت در دفاتر
 • رسیدگی به اسناد و بایگانی

کارشناس آمار و اطلاعات:
 
 •  تهیه طرحهای مختلف آماری به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی وزارتخانه و پیگیری نحوه اجرای آنها
 • بررسی معیارها، طبقه بندی ها و جداول مورد نیاز
 • تهیه دستورالعمل مربوط به استخراج آمار
 •  مطالعه و بررسی و اظهار نظر درباره نشریات آماری مرتبط با وزارتخانه
 • بازبینی فنی پرسشنامه های تکمیل شده هر یک از طرحهای آماری و رفع نقص پرسشنامه ها
 • تهیه و بررسی گزارشات ماهانه تهیه شده حاوی پیشرفت کار، تجزیه تحلیل وتغییرات زمانی درباره هریک از موضوعات مورد بررسی حسب دستور مافوق.
 • طراحی و تنظیم چاپ متون گزارشات آماری طبق اصول و فنون مربوط به ارائه و انتشار
 • تهیه سالنامه، فصلنامه و ماهنامه آماری حسب نیاز
 • تهیه گزارشات لازم
 • انجام سایر امور مرتبط حسب دستور مقام مافوق.
^