معاون نظارت مالی:
 
 • نظارت و سرپرستی براجرای وظایفی که به موجب قوانین و مقررات به عهده خزانه معین در استان محول شده و تدوین روشهای مناسب جهت امور تفویض شده از سوی وزارت متبوع
 • نظارت و سرپرستی به حسابهای بانکی دولتی در سطح استان
 • اعمال نظارت در جهت حفظ و حراست و استفاده صحیح از اموال و اوراق بهادار دولت
 • براساس مقررات مربوطه در سطح استان
 • اعمال نظارت مالی و مقررات و حسن جریان امور مربوط به تهیه و تنظیم حسابهای دستگاهای اجرایی و ذیحسابان استان
 • انجام سایر اموری که توسط مقام مافوق ارجاع می گردد.
 
رئیس اداره خزانه:
 
 • نظارت و سرپرستی بر اجرای وظایفی که به موجب قانون محاسبات عمومی کشور، آئین نامه تمرکز وجوه سپرده و آئین نامه خزانه و سایر قوانین و مقررات
 •  مراقبت در وصول درآمدهای عمومی کشور که وصول آنها به عهده خزانه محول شده و همچنین جمع آوری درآمدهای عمومی که به وسیله ذیحسابیهای مستقر در استان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می شود.
 • صدور اجازه وجوه درخواست شده از طرف ذیحسابان از محل موجودی حسابهای مربوطه خزانه معین استان به منظور پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای دستگاههای اجرایی با هماهنگی معاون هزینه و رئیس خزانه معین استان
 • امضاء کلیه چکهای صادره عهده حسابهای خزانه با رعایت ماده 124 قانون محاسبات عمومی کشور جمهوری اسلامی ایران.
 • نظارت بر امر افتتاح و تغییر امضاء و انسداد حسابهای کلیه دستگاههای اجرایی استان
 
معاون خزانه :
 
 •  نظارت و سرپرستی بر اجرای وظایف محوله بر واحدهای زیرمجموعه اداره خزانه ( اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ، اعتبارات هزینه ای ، سپرده ، درآمدهای عمومی ، درآمدهای اختصاصی و درآمدهای شرکتهای دولتی و استرداد وجوه ، همچنین تنظیم حسابها و دفترداری ، افتتاح حساب و امور پرداخت ) و صدور دستورات لازم به منظور صحت و سرعت بخشیدن به اجرای امور.
 • بررسی و امضا سایر نامه های تهیه شده توسط قسمتهای تحت سرپرستی
 • رسیدگی و امضا صورتحسابهای ماهانه خزانه معین که به موجب مقررات مربوطه برای ارسال به خزانه داریکل تهیه می شود
 • بررسی آمارهای روزانه و ماهانه پرداختها و دریافتها و انجام سایر موارد ارجاع شده توسط مقام مافوق
 • بررسی ماهانه سیستم مدیریت کیفیت واحدهای زیرمجموعه
   
مسئول تامین اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای:
 
 • کنترل و ثبت موافقتنامه های مبادله شده ، تخصیص اعتبارات مصوب و اصلاحیه های صادره در سیستم .
 • پرداخت درخواستهای مربوط به اعتبارات
 • تائید وجوه دریافتی و مانده وجوه مصرف نشده برگشتی دستگاههای اجرایی .
 •   تهیه و ارائه به موقع انواع آمارها و جداول اعتبارات قابل پرداخت به خزانه داریکل ، دیوان محاسبات ، استانداری مرکزی، معاون هزینه و گروه تمرکز و تلفیق حسابها در موعد مقرر
 
 
مسئول درآمدهای عمومی و اختصاصی :
 
 • پیگیری و کنترل در خصوص جمع آوری درآمدهای عمومی از حسابهای تمرکز وجوه درآمد دستگاههای اجرایی استان.
 • انتقال به موقع درآمدهای عمومی استان به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داریکل در موعد مقرر . 
 • تهیه و ارائه به موقع انواع آمارها و جداول درآمدی و تائیدیه آنها به دستگاههای اجرایی و خزانه داریکل و ستاد درآمد و تجهیز منابع و غیره در موعد مقرر
 • دریافت و پرداخت درآمدهای اختصاصی و شرکتهای دولتی دستگاههای اجرایی براساس بودجه مصوب
 
مسئول اعتبارات هزینه ای :
 
 • کنترل و ثبت اعتبارات مصوب و تخصیص اعتبارات ابلاغی در سیستم .
 • پرداخت حقوق و مزایای دستگاههای اجرایی استان ، دانشگاهها و دستگاههای متمرکز و همچنین پرداخت درخواستهای مربوط به سایر ردیفها و تبصره ها
 • تائید مانده وجوه دریافتی و مانده وجوه مصرف نشده برگشتی دستگاههای اجرایی
 • تهیه و ارائه به موقع انواع آمارها و جداول اعتبارات قابل پرداخت به خزانه داریکل ، دیوان محاسبات ، استانداری مرکزی، معاون هزینه و گروه تمرکز و تلفیق حسابها در موعد مقرر
 
مسئول سپرده ها :
 
 • تهیه صورتحسابها و اعلامیه بانکی ، ثبت آن در دفتر معین سپرده ها و اعلام شماره بستانکاری به دستگاهها و شرکتهای دولتی طبق صورت ریز سپرده ها و پرداخت درخواستهای مربوطه .
 • درخواست سپرده از خزانه داریکل جهت تکمیل موجودی تنخواه گردان سپرده
 • تهیه گواهی اعلام موجودی حساب سپرده جهت ذیحسابیها و دستگاههای اجرائی
 
مسئول افتتاح حساب:
 • انجام کلیه مراحل و موارد افتتاح حساب ( کنترل فرمهای بانکی ، ایجاد شماره حساب ، ثبت درسیستم ،تائید فرمهای مربوطه واعلام به بانک جهت افتتاح حسابها
 • انجام کلیه مراحل و موارد تغییر امضاء ( کنترل فرمهای بانکی ، ثبت در سیستم ، اتئید فرمهای مربوطه و اعلام به بانک جهت افتتاح حسابها).
 • انجام کلیه مراحل و موارد انسداد حساب ( مکاتبه با بانک مربوطه )
 • تهیه و ارائه به موقع انواع آمارها و جداول در موعد مقرر
 
مسئول پرداخت حقوق و مزایای دستگاههای اجرایی:

 
 • به روز رسانی سیستم پرداخت متمرکز حقوق و مزایای کارکنان دولت ، اصلاح تغییرات و اعلام به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول بند (و) ( دستگاههای اجرایی ، دستگاههای متمرکز و دانشگاهها
 • کنترل و مطابقت فایل با درخواست وجه حقوق دستگاههای اجرایی مشمول بند (و)
 • کنترل درخواست وجه با ریز حقوق پرسنل و تایید درخواست وجه مربوطه 
 • تهیه و ارائه به موقع انواع آمارها و جداول مربوط به حقوق و مزایای پرسنل به خزانه داریکل و دستگاههای مربوطه در موعد مقرر.
 • انجام سایر امور محوله مقامات مافوق
 
مسئول تنظیم حساب و دفترداری:
 
 • بررسی صحت ثبت برگه های حسابداری واحدهای زیرمجموعه معاونت هزینه ( اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای،اعتبارات هزینه ای ، درآمدهای عمومی و اختصاصی و شرکتهای دولتی ، سپرده و اوراق بهادار)   شماره گذاری  و ثبت برگه های مربوطه
 • تهیه تراز ماهانه و عملیات کنترل آن با مانده حسابهای دریافت و پرداخت واحدهای مختلف خزانه و مطابقت مانده حساب بانکها با تراز عملیاتی
 • تهیه و ارائه به موقع انواع آمارها و جداول در موعد مقرر.
 • انجام استردادهای مبالغ (مربوط به دادگستری، امور مالیاتی، ناحیه انتظامی و ثبت اسناد)
 
مسئول امور پرداخت:
 •  ثبت دفتر حساب اعتبارات قابل پرداخت ( اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و هزینه ای)
 • صدور چک جهت کلیه اعلامیه های پرداخت صادره ( بابت کلیه پرداختهای اعتبارات هزینه ای ، اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سپرده و چکهای بین راهی) .
کنترل آمارها و مانده های تهیه شده توسط واحدهای مختلف با دفتر صدور چک. 
رئیس اداره تلفیق و هماهنگی حسابها:
    نظارت بر رسیدگی به صورت حساب های نهایی- ماهانه و ارسالی دستگاههای اجرایی استان
   نظارت و پیگیری کنترل فرمهای عملکردی بر اساس صورت حساب های نهایی
    نظارت و پیگیری بر انجام کار کارکنان تحت سرپرستی و دریافت به موقع صورت حسابها .
    ایجاد هماهنگی با حسابرسان مسئول در مورد نحوه رسیدگی و دستورالعملهای جدید ابلاغی
   تهیه صورت حساب عملکرد بودجه استان در قالب لوح فشرده(CD) به اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها
 

حسابرس مسئول گروه تمرکز و تلفیق حسابها:
 
 •      نظارت بر عملکرد حسابرسان و حسن انجام امور مربوط به حسابرسی حسابها و صورت های دستگاهها
 •      مطالعه و بررسی دستورالعملها آیین نامه ها و مقررات مالی و محاسباتی و ارائه نظرات اصلاحی
 •    اظهار نظر نهایی در مورد وضعیت حسابها از نظر قابل ثبت بودن حسابهای عملکردی بودجه سالانه یا موارد واخواهی
 •      نظارت و کنترل ثبت صورت حساب عملکرد بودجه سالانه استان در سامانه سیستم تمرکز و تلفیق حسابها
 •     کنترل وصول درآمدها-صورت مغایرت های بانکی-واریز علی الحساب و پیش پرداختها و حسابهای سنواتی و جاری-مانده مصرف نشده
 
 

حسابرس گروه تمرکز و تلفیق:
 
 •     حسابرسی صورت حسابهای سالانه و ماهانه و صورت های مالی و رعایت طبقه بندی درآمدها و اعتبارات-موازنه مانده سرفصلها مندرج در تراز نهایی و صورت های مالی
 •    کنترل رعایت قوانین و مقررات بخشنامه ها-دستورالعملها و آیین نامه ها-تنظیم فرمهای عملکردی بودجه
 •     کنترل رعایت مقررات مربوط به تسویه واریز تنخواه گردان-پیش پرداخت علی الحساب و ضمائم آنها
 •     اعلام موارد واخواهی ثبت صورت حساب عملکرد بودجه استان در سامانه سیستم تمرکز و تلفیق حسابها
 
رئیس اداره نظارت مالی:
 
 •    برنامه ریزی هماهنگی و کنترل نحوه نظارت بر عملکرد ذیحسابان و معاونین آنها در دستگاههای اجرایی.
 •     پیگیری گزارشات و موارد اعلام شده در خصوص اختلاس سوء استفاده از وجوه اموال عمومی براساس اعلام مراجع ذیصلاح.
 •     نظارت بر حسن انجام امور مربوط به تحویل و تحول ابوابجمعی ذیحسابان با توجه با احکام انتصاب صادره با نظارت و هماهنگی به معاون به رئیس خزانه معین استان
 •     تهیه و تدوین برنامه حسابرسی و چک لیست حسابرسی و آموزش حسابرسان
 •    بررسی و اظهارنظر نههایی با توجه به دستورالعمل ها نسبت به گزارشات حسابرسی و تحویل و تحول ذیحسابیها که توسط حسابرسان تهیه گردیده است.
  
 
حسابرس مسئول گروه نظارت مالی:
 •     اعمال نظارت لازم بر نحوه انجام وظیفه ذیحسابان و معاونین ذیحسابی در دستگاه های اجرائی محلی
 •     رسیدگی به موارد اختلاس، سوءاستفاده از وجوه و اموال عمومی دستگاه های اجرائی محلی
 •    بررسی و نظارت بر گزارشات حسابرسی به صورتمجلس تحویل و تحول ابوابجمعی ذیحسابان که توسط حسابرسان تهیه شده
 •     رسیدگی به پرونده های کسری ابوابجمعی  در رابطه با موجودی نقد و اوراق بهادار
 •      پیگیری نتایج اقدامات دستگاه های اجرائی در مورد قرارها و دادنامه های صادره از دیوان محاسبات کشور
  
حسابرس گروه نظارت مالی:
 
 •    اعمال نظارت لازم بر نحوه عملکرد ذیحسابان و معاونین ذیحسابی در دستگاههای اجرایی و انجام اموری که توسط مقام مافوق ارجاع میگردد.
 •     رسیدگی به موارد اختلاس، سوء استفاده از وجوه و اموال عمومی دستگاههای اجرایی با نظارت حسابرس مسئول
 •      پیگیری مستمر در مورد تهیه به موقع صورتمجلس تحویل و تحول ابوابجمعی ذیحسابان و واخواهی موارد نقص مطابق چک لیست با هماهنگی حسابرس مسئول.
 •     بررسی نارسائیها و ناهماهنگیهای مشهود در امور ذیحسابیها با هماهنگی حسابرس مسئول
 •     پیگیری نتایج اقدامات دستگاههای اجرایی در مورد قرارداد نامه های صادره از دیوان محاسبات با هماهنگی حسابرس مسئول
 
رئیس اداره اموال و اوراق بهادار:
 
 •     نظارت و کنترل و صحت امور مربوط به وظایف:
 •      الف: ممیز حساب اموال
 •      ب: بازرس اداره اموال و اوراق بهادر
 •    ج: مسئول مخزن اوراق بهادار
 •     د: مسئول امور اتومبیلهای دولتی
 •      ه: مسئول مخزن اسناد مالکیت اموال غیر منقول .
 •   نظارت بر حفظ و حراست اموال دولت و نحوه استفاده از آنها در سطح استان و حسابهای اموال.
 •    ارائه راهنمایی لازم در جهت حسن اجرای مقررات مربوط به استفاده صحیح و حفظ و حراست از اموال دولت و ماشین های نقش تمبر به امنای اموال و مسئولین ذیربط
 •      ایجاد ارتباط با اداره کل اموال دولتی و اداره کل اوراق بهادار به منظور اعمال روشهای هماهنگ در زمینه اجرای وظایف محوله
 •       انجام کلیه وظایف و مسئولیتهای محوله از طرف مقامات مافوق برابر بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و سایر اموری که توسط مافوق ارجاع می گردد.
  
بازرس اموال و اوراق بهادار:
 •     بازرسی و نظارت از اموال دستگاههای اجرایی استان و کنترل صورتحسابهای اموال منقول و غیرمنقول و تهیه گزارش های لازم و ارجاع به مقام مافوق
 •       بازرسی و نظارت بر مخازن اوراق بهادار دستگاههای اجرائی استان و کنترل موجودی اوراق بهادار در اختیار و تهیه گزارش های لازم و ارجاع به مقام مافوق
 •    شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط به دستورالعمل اوراق بهادار و انجام ماموریت های اداری و بازرسی در اجرای احکام صادره
 •     ارشاد و راهنمایی امنای اموال و مخزن داران اوراق بهادار واحدهای مستقر در سطح استان و کمک به حل مشکلات آنان در حین انجام ماموریت های بازرسی
 
مسئول مخزن اسناد مالکیت اموال غیر منقول:
 
 •           دریافت اصل اسناد مالکیت از دستگاههای اجرایی و ثبت آنها در سیستم مکانیزه مربوطه.
 •           اختصاصاص شماره نمایه صادر از سوی سیستم مذکور به اسناد مالکیت (به روی سند و پاکات اسناد)
 •          تنظیم چیدمان اسناد مزبور بر مبنای شماره نمایه صادره در محل اختصاصی و اعلام وصول آنها.
 •           تحویل اسناد مالکتی در اختیار جهت ارسال به دستگاه اجرایی متقاضی به ممیز حساب اموال و تهیه تصویر (فتوکپی) از آن و ثبت مراحل خروج سند در سیستم
 •           انجام سایر وظایف و امور محوله بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل مربوط
 
 مسئول امور مخازن:
 
 •          مراقبت بر دریافت و ایجاد هماهنگی لازم در نحوه جایگزینی اوراق و قبوض کنترله از اداره کل اوراق بهادار
 •         تحویل اوراق بهادار و قبوض کنترله به ذیحسابیهای دستگاههای اجرایی استان
 •          تهیه صورت وضعیت گردش اوراق بصورت ماهیانه به مقام مافوق
 •          انجام اقدامات لازم در خصوص اوراق و قبوض کنترله غیرقابل استفاده ناقص و همچنین مازاد بر مصرف با رعایت مقررات و دستورالعمل مربوطه و اعلام به مقام مافوق
 •         تنظیم و تکمیل فرمهای درخواست اوراق بهادار مورد نیاز دستگاههای اجرایی در سطح استان جهت ارسال به اداره کل اوراق بهادار
 
مسئول امور اتومبیلهای دولتی:

 
 •          دریافت درخواستهای ارسالی از دستگاههای اجرایی ارجاع شده از مسئول مافوق و بررسی و تفکیک نوع درخواست با توجه به موضوع(خرید، فروش، انتقال و طرح در کمیسیون  ماده  2 )  و تهیه و پاسخ  مناسب  بر اساس قوانین  و آیین نامه ها و دستورالعمل ها
 •          صدور مجوز شماره گذاری خودروها و تعویض پلاک
 •         صدور سند فروش اتومبیلهای مزایده ای
  
کارشناس اموال:
 
 •           وصول و بررسی و رسیدگی به نامه ها و صورتحسابهای اموال منقول غیرمصرفی   رسیده و فرستاده دستگاههای اجرایی استان و تهیه پاسخ مناسب بر اساس قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل ها
 •           صدور مجوز فروش، انتقال اموال منقول غیرمصرفی دولتی دستگاههای اجرایی استان به استناد مواد 107 و 110 و 112 ق.م.ع
 •           انجام پیگیری لازم به منظور مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی استان و دریافت اصول اسناد مالکیت دولت جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت سازمان
 •          راهنمایی به امنای اموال و سایر متصدیان اموالی در جهت حسن اجرای مقررات مربوطه و ضوابط حاکم بر اموال دولت به منظور ایجاد نظم در حساب اموال دولت و حفظ و نگهداری صحیح اموال مذکور
 
 
^