پیوندها

*برنامه هاي تكريم ارباب رجوع

اداره كل  امور اقتصادي و دارايي استان كهگيلويه و بويراحمد به عنوان يكي از دستگاه هاي زير مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي اين افتخار را دارد كه در راستاي اهداف و سياستهاي دولت عدالت محور به منظور افزايش كارايي و اثربخشي سياستهاي اقتصادي و مالي كشور با تلاش شبانه روزي به پيش ميرور و و در طي سالهاي بعد از انقلاب توانسته است با شايستگي حضور تأثير گذار خود در بخش اقتصادي كشور را با تلاش و فعاليت به اثبات برساند و باز هم بگونه اي تازه سعي بر آن دارد تا در زمينه تحقق اهداف وزارت متبوع ضمن بكارگيري جديدترين روشهاي مديريتي و سازماني و حركت حول دو محور خدمتگزاري و پاسخگويي مأموريت خود را بنحو شايسته اي ادامه دهد. در رابطه با بكارگيري شيوه هاي نوين سازماني، دو محور « تحول اداري» و «تكريم ارباب رجوع» از مهمترين آيتم هاي مورد نظر اين سازمان بوده و سعي بر آن است تا با پيگيري و كار كارشناسي در جهت تحقق اهداف وزارت امور اقتصادي و دارايي، برنامه ريزيهاي خود را عملياتي سازد. در حوزه تحول اداري سازمان، برنامه هاي سازماني عمدتا در چارچوب برنامه ريزي پيرامون ارتقاء ميزان بهره وري در مسائل موجود با استفاده از امكانات در دسترس است و در حوزه تكريم ارباب رجوع،سعي در بكارگيري شيوه ها و اسلوب هاي قانونمند براي افزايش رضايتمندي مراجعين به دستگاه است تا با افزايش كيفيت در ارائه خدمات، هم خدمتگزاري و پاسخگويي سازمان در قبال فعاليتهاي اجرايي تضمين گردد و هم اينكه با عنايت به اكرام و حرمت به حقوق مراجعان و ارباب رجوع، زمينه فرهنگسازي براي همكاري و هماهنگي مراجعين كه عمده فعاليتهاي سازمان در رابطه با آنها صورت ميگيرد فراهم آيد. در اين راستا كاركنان سازمان امور اقتصادي و دارايي استان با اپيروي از منشور اخلاقي سازمان اين امر مهم را پيگيري نموده و خدمات و فعاليتهاي سازماني خود را در جهت افزايش بهره وري و كارايي و هم در جهت پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع بكار ميگيرند. اميد است كه در سايه برنامه ريزي، تلاش و فعاليت و دقت نظر در انجام امور محوله و با حفظ حرمت به مردم و ولي نعمتان انقلاب بتوانيم رضايت خدا و خلق خداوند را فراهم نمائيم.

غضنفر آرام
نماینده وزیر و مديركل امور اقتصادي و دارايي استان كهگيلويه و بويراحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برنامه هاي طرح تكريم ارباب رجوع اداره كل امور اقتصادي و دارايي كهگيلويه و بويراحمد

 تهيه بروشور جهت راهنمائي ارباب رجوع .

 اعلام روز و ساعت ملاقات با مدیر کل .

  تهيه و نصب صندوق شكايات و پيشنهادات .

  ارتقاء سيستم مكانيزه كليه خدمات مدیر کل .

  تهيه جزوات راهنما حاوي وظائف اداره کل متبوع .

  آموزش پرسنل درجهت طرح تكريم ارباب رجوع .

  تهيه فرمهاي نظرسنجي جهت اعلام نظر ارباب رجوع .

  نصب شرح وظايف و مشخصات كاركنان در محل فعاليت .

  تنبيه كاركناني كه برخورد نامناسب با ارباب جوع داشته اند .

  تشويق كاركناني كه برخورد مناسب با ارباب رجوع داشته اند .

  به روز نمودن پايگاه اينترنتي سازمان به آدرس     http://kb.mefa.ir

  استفاده وسايل ارتباط جمعي جهت اطلاع رساني به موقع امور به ارباب رجوع .

  بازرسي از واحدهاي تابعه به منظور اجراي به نحو احسن طرح تكريم ارباب رجوع .

  برگزاري جلسات با مسئولين جهت پيگيري مسائل مربوط به اصلاح و اجراي روش هاي انجام كار.

  تهيه و نصب تابلوهاي راهنماي طبقات در ساختمان اداره خزانه معين و ساختمان مركزي سازمان .

  اطلاع رساني هر چه بهتر و مطلع نمودن خدمت گيرندگان از خدمات قابل ارائه در فضاي سايت  سازمان  و پرتال مردمي .


                                                               
كميته طرح تكريم و جلب رضايت ارباب رجوع

                                

^