معاونان
علی قلم فرسا
طاهر شریف پور
  • طاهر شریف پور اداره کل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد معاون اقتصادی
^