وزارت امور اقتصاد و دارایی
هدر معاونت اقتصادی
صفحه خانه
تماس با ما
English
فرم دریافت اطلاعات اولیه دستگاهها

اطلاعات دستگاه اصلی
* عنوان دستگاه اصلی
* آدرس دستگاه اصلی
* آدرس وب گاه مثال:http://www.mefa.ir
* شماره تلفن دستگاه اصلی
* شماره نمابر دستگاه اصلی
نقشه دسترسی محلی بارگزاری فایل نقشه دسترسی محلی اختیاری است
کد امنیتی