وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بيشتر
استاندارد ها
استانداردهای حسابداری بخش عمومی
استانداردهای حسابداری بخش عمومی
استانداردهای حسابداری بخش عمومی
استانداردهای حسابداری بخش عمومی
استانداردهای حسابداری بخش عمومی
فايل ها
فایل EXCEL  آموزش نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی (عملیات جاری و حقوق و  مزایای مستمر کارکنان)-با اعداد فرضی حسابداري عمليات جاري و حقوق و مزاياي مستمر کارکنان-با اعداد فرضي.xlsx
102.726 KB
فایل EXCEL  آموزش نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی (عملیات جاری و حقوق و  مزایای مستمر کارکنان)-با اعداد فرضی
تهیه و تنظیم ازطرف جناب آقای رامین حاجی هاشمی
فابل آموزشی حسابداری بخش عمومی حسابداري تعهدي.pdf
2.62 MB