وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
فايل های آموزشی
فایل آموزشی اسنا د خزانه  ا سلامي  سال 1397
فایل کارگاه آموزشی صندوق بین المللی پول(IMF) در خصوص نظارت مالی
فایل EXCEL  آموزش نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی (عملیات جاری و حقوق و  مزایای مستمر کارکنان)-با اعداد فرضی

تهیه و تنظیم ازطرف جناب آقای رامین حاجی هاشمی


فایلهای آموزشی کارگاه های آموزشی نمایندگان صندوق بین المللی پول (IMF)  به زبان فارسی (فایل7)


فایلهای آموزشی کارگاه های آموزشی نمایندگان صندوق بین المللی پول (IMF)  به زبان فارسی (فایل6)


فایلهای آموزشی کارگاه های آموزشی نمایندگان صندوق بین المللی پول (IMF)  به زبان فارسی (فایل5)


فایلهای آموزشی کارگاه های آموزشی نمایندگان صندوق بین المللی پول (IMF)  به زبان فارسی (فایل4)


فایلهای آموزشی کارگاه های آموزشی نمایندگان صندوق بین المللی پول (IMF)  به زبان فارسی (فایل3)


فایلهای آموزشی کارگاه های آموزشی نمایندگان صندوق بین المللی پول (IMF)  به زبان فارسی (فایل2)


فایلهای آموزشی کارگاه های آموزشی نمایندگان صندوق بین المللی پول (IMF)  به زبان فارسی (فایل1)