تاریخچه:

 ساختمان دارایی به آدرس خیابان امام خمینی «خیابان تهران سابق» در سال 1353 مورد اصلاحات و بازسازی اساسی قرار گرفت و بصورت فعلی در آمد.

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان قم ابتدا  بصورت پیشکاری و سپس بصورت رئیس و ذیحساب و ممیزکل امور اقتصادی و دارایی شهرستان قم و پس از مدتی با توجه به اهمیت امور مالیاتی در شهرستان‌های بزرگ چون قم امور مالیاتی از وظایف رئیس اداره خارج شد و اداره بصورت رئیس و ذیحساب اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان قم و امور مالیاتی تحت مسئولیت یک ممیز کلی زیر نظر مستقیم اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و پس از مدتی به جهت توسعه درآمد مالیاتی این شهرستان و ایجاد چند ممیز کلی بجای یک ممیز کلی. سقف اداره به سطح معاونت اداره کل استان ارتقاء پیدا نمود و تا تاریخ استان شدن. اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان قم تحت عنوان  معاونت درآمدهای مالیاتی استان قم وظایف مربوطه را به انجام می‌رسانده است.

در سال 1374 به فرمان مقام معظم رهبری شهرستان قم استان شد و نهایتاً در سال 1381 با حکم وزیر بعنوان سازمان امور اقتصادی و دارایی معرفی گردید. که در دو بخش رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و معاونت درآمدهای مالیاتی، اداره می‌شد، از آبان ماه سال 1383 با ابلاغ ردیف بودجه مستقل برای بخش مالیاتی، سازمان به دو بخش مستقل، سازمان امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور مالیاتی استان قم تفکیک شد.

عملیات اجرایی پروژه جدید ساختمان دارایی در تاریخ 1380/06/07 از محل اعتبارات ملی  با پلاک ثبتی 402/14 فرعی از 10593 اصلی بخش یک قم و با وسعت عرصه 3710 متر مربع و در چهار طبقه جمعاً با زیر بنای 4267 مترمربع آغاز گردید.

مجری پروژه ساختمان جدید دارایی اداره کل تدارکات، ساختمان و تاسیسات وزارت متبوع و پیمانکار شرکت صنعتی فجر بود که در تاریخ 1384/08/14تحویل موقت گردید و در تاریخ 1384/09/23 به بهره‌برداری رسید. ساختمان جدید دارایی در بلوارامین، بلوارالغدیر واقع شده است.
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^