وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1395 کل کشور
ارسال لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت


قانون اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج ا ا


قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم


شیوه نامه نحوه نگهداری ،میکروفیلم،امحاء اسناد و مدارک مالی و تعرفه خدمات مربوطه


قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن


قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


آئین‌نامه اجرایی قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب


قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب


قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آن


قانون مبارزه با پولشویی


قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی


قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی


قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)


قانون مالیات های مستقیم


قانون نحوه انتشار اوراق مشارکتضوابط اجرایی قانون بودجه سال 94 کل کشور


پیوست شماره4 قانون بودجه سال 94


پیوست شماره3 قانون بودجه سال 94


پیوست شماره 2 قانون بودجه سال 94


پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 94


قانون بودجه سال 1394 کشور- ماده واحده و جداول کلاندانلود پیشنویس لایحه محاسبات عمومی کشور


اوامر مقام معظم رهبری در ارتباط با حمایت و پشتیبانی قوای سه گانه کشور از کمیته امداد امام خمینی


قانون بودجه سال 1394


ضوابط اجرایی بودجه سال 1394


قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی


طرح قانون محاسبات عمومی


قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که کمتر از ده سال سابقه تامین اجتماعی دارند


قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری


قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره(2) ماده(76) قانون تامین اجتماعی


قانون بودجه سال 1390 


قانون تفسیر جزء الف بند 7قانون بودجه 89


قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


 قانون بودجه سال 1389 کل کشور

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


قانون مالیات بر ارزش افزوده


ضوابط اجراایی بودجه 88

 شـــرایـــط عمـــومــی پیمـــان


تصـویـب نـامـه ایـران کـد


استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی (آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی)


قــــانـــون مــدیــریــت خـدمــات کشــوری


قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقــــانــون محـــاسبـــات عمـــومـی کشــورقــــانون دیــــوان محـــاسبـــات


 قانون استخدام کشوری و سایر بخشنامه ها و اصلاحاتقــــانــــون تجـــارت