پیوندها

باسمه تعالی

 

 


لینک سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد)
«آگـهی مـزایـده»

 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در نظر دارد تعداد3 دستگاه خودروی قابل بازسازی و تبدیل پلاک را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. لذا متقاضیان می توانند همه روزه در ساعات اداری بمنظور بازدید و دریافت برگ شرایط مزایده به نشانی زیر :

رشت خیابان امام خمینی میدان فرهنگ   اداره کل امور اقتصـادی و دارایی اسـتان گـیلان مراجعه نمایـند و پیشـنهادات خود را حداکثر تـا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 22/4/1393 در مقابل دریافت رسید به امور اداری اداره کل تحویل نمایند .

جلسه مزایده رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 23/4/1393 در محل اداره کل برگزار و پیشنهادات واصله قرائت خواهد شد .

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلامانع می باشد . 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

برگ شرایط مزایده فروش اتومبیل های قابل بازسازی و تبدیل پلاک

 

1-شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ 000/000/5 ریال (پنج میلیون ریال) به ازاء هر دستگاه خودرو بحساب 2170164412007 سپرده بنام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان نزد بانک ملی شعبه رشت واریز و اصل فیش مربوطه را به ضمیمه پیشنهاد خود تحویل اداره کل نمایند .

2-به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید اتومبیل واگذار می شود .

3-هر نفر می تواند فقط نسبت به خرید یک دستگاه خودرو اقدام نماید .

4-متقاضیان شرکت در مزایده مکلفند این برگ را مطالعه و مدارک را پس از تکمیل و امضاء همراه با مدارک مورد نظر در پاکت سربسته لاک و مهر شده گذاشته و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 22/4/1393 به امور اداری اداره کل تحویل و رسید دریافت نمایند در روی پاکت نوشته شـود :

 «پیشنهاد شرکت در مزایده خودروهای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان»

 

مدارک مورد نظر :

الف- اصل فیش واریزی به مبلغ پنج میلیون ریال به حساب سپرده 2170164412007 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان

ب-یک برگ تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی  

ج-برگ پیشنهاد شرکت در مزایده

 

5-جلسه مزایده رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 23/4/1393 در محل اداره کل برگزار و پیشنهادات واصله قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بلامانع می باشد .

6-چنانچه قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده از قیمت پایه کارشناسی کمتر باشد مزایده تجدید خواهد شد .

7-نتیجه مزایده به برنده مزایده ابلاغ خواهد شد و برنده مزایده مکلف است ظرف مدت 10 روز (باستثناء ایام تعطیل) نسبت به پرداخت تمامی بهاء اتومبیل اقدام و ظرف مدت 5 روز نسبت به تحویل گرفتن اتومبیل اقدام نماید .

 

 

 

8-پس از اعلام کمیسیون مزایده سپرده برنده مزایده و شخصی که بهاء پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد .   

9-سپرده شرکت در مزایده برنده مزایده در صورتیکه (مهلت تعیین شده) حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتیکه (در مهلت تعیین شده) از انجام معامله امتناع نماید ضبط می شود .

10-هر شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد بشرطی ابلاغ می شود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد .

11-به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

12-کلیه هزینه های کارشناسی و ارزیابی و تنظیم سند و مالیات مورد معامله و غیره بعهده برنده مزایده میباشد .

13- اداره کل در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

14- کلیه خودروها در پارکینگ اداره کل واقع در رشت خیابان امام خمینی مستقر می باشند .

15-متقاضیان می توانند همه روزه از ساعت 5/8 صبح تا 5/14 بعدازظهر با هماهنگی تدارکات اداره کل از خودروهای مزایده ای بازدید نمایند .

16- مشخصات اتومبیل های مورد نظر بشرح ذیل میباشد :

 

ردیف

نوع خودرو

شماره

نیروی انتظامی

شماره موتور

شماره شاسی

نوع رنگ

مدل

1

پژو پارس

364 الف11-46

22828110552

81810605

نوک مدادی متالیک

1382

2

پراید

486 الف11-46

01328736

1412284676800S

سفید شیری- روغنی

1384

3

پراید

487 الف11-46

01324721

1412284675436S

سفید شیری- روغنی

1384

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

پیشنهاد شرکت در مزایده خودروهای

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان

 

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

 

نشانی :                                                                                             تلفن :

 

سپـرده شرکت در مزایده مبلغ 000/000/5 ریال بابت یکدستگاه اتومبیل طی فیـش شماره به حسـاب

 

 2170164412007 نزد بانک ملی رشت واریز گردیده است .

 

قیمت پـیشنهادی

 

ردیف

         نـوع خودرو

        سیستم

شماره نیروی انتظامی

قیمت پیشنهادی به ریال

 

 

 

 

 

عدد

 

حروف

 

پیشنهاد فوق با اطلاع کامل از شرایط مزایده ارائه میگردد .

 

 

 

 

 

          تاریخ :                                                                                        امضاء :

 

 

^