ما خدمتگزاران، مدیران و کارکنان اداره امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی به منظور تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع که همانا رضایت خالق یکتا است بر باورهای زیر هم پیمان و استوار خواهیم شد.


 
 1.         حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع
 2.         خوش رویی و متانت نسبت به همکاران و مراجعان
 3.         راهنمایی به موقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها
 4.          فراهم نمودن فضای مراودت بگونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.
 5.         ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض( قومی، جنسی، خویشاوند، مذهبی و ...)
 6.         توجه به صحبتها و خواسته های مراجعان و حداکثر تلاش در پاسخگویی و ارائه خدمات به آنها
 7.         ارائه اطلاعات لازم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب
 8.         انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمان
 9.         زمانگذاری فعالیتها بر اساس روش مستند و مشخص، نه بر اساس سلیقه کارکنان و مدیران
 10.         پرهیز از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند.
 11.         رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه
 12.         استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه
 13.         پرهیز از استعمال دخانیات بخصوص در محل کار
 14.         استقرار تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم به نحوی که در زمان نظر به راحتی در دسترس باشد.
 15.          استفاده مطلوب از وسایل ایمنی حسب مورد و جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان
 16.          برگزاری توازن و اعتدال بین زندگی شغلی و خانوادگی
 17.         استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی و احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود
 18.         درک صحیح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسویی اهداف فردی با آن
 19.          رعایت قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق
 20.          خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارد.
          
بيشتر
^