چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398   22:38:44
...
حسن عبقری
  • حسن عبقری مدیر عامل شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir