شنبه 1 مهر 1396   03:49:18
...
فرهاد زرگری
  • فرهاد زرگری رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir