شنبه 26 مرداد 1398   17:34:58
...
حسن عبقری
  • حسن عبقری مدیر عامل شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir